• Odbierz prezent
BVT S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach (2021-12-07 13:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr50/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Piotra Bolińskiego, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam - działając w imieniu własnym o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: "Spółka").
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zakupem przez Piotra Bolińskiego łącznie 41.908 akcji Spółki w dniu 6 grudnia 2021 r., w drodze transakcji na rynku NewConnect.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcjami Piotr Boliński posiadał łącznie 513.092 akcji stanowiących 4,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 513.092 głosów, co stanowiło 4,63% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie Piotr Boliński posiada łącznie 555.000 akcji stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 555.000 głosów, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy - umowy nie zostały zawarte.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
555.000 głosów, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BVT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BVT S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słoneczna28-30
(ulica)(numer)
+48 14 657 50 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9930653149243210870
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Robert GądekPrezes ZarząduRobert Gądek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk