• Odbierz prezent
BUMECH S.A.: raport finansowy (2021-09-24 18:44)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-24
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-389Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowska191
(ulica)(numer)
32 789 38 5032 789 38 51
(telefon)(fax)
sekretariat@bumech.plwww.bumech.pl
(e-mail)(www)
954-00-05-359272129154
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) ul. Orzycka 6 lok. 1B
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Dane do skróconego sprawozdania Grupy Bumech S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów202 70644 57837 1788 371
Koszt własny sprzedaży175 44238 58230 2036 800
Zysk (strata) na działalności operacyjnej24 7085 434-7 790-1 754
Zysk (strata) brutto21 9404 825-9 827-2 213
Zysk (strata) netto21 2404 671-7 508-1 690
Liczba udziałów/akcji średnioważona w sztukach14 481 60814 481 60814 481 60814 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1,470,32-0,52-0,12
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej42 6559 3802 892651
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej31 7466 981-642-145
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 402-2 727-243-55
Stan na 30.06.21Stan na 30.06.20Stan na 30.06.21Stan na 30.06.20
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe358 42879 28468 48514 840
Aktywa obrotowe289 68964 07943 0029 318
Kapitał własny54 62812 08433 5267 265
Zobowiązania długoterminowe w tym:272 34460 24242 4919 208
- Zobowiązania długoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym27 3976 06027 7666 017
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:321 14571 03732 8967 128
- Zobowiazania krótkoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym2 5745692 574558
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,770,832,320,50
Dane do skróconego jednostkowego sprawozdania Bumech S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów23 4755 16315 3483 456
Koszt własny sprzedaży21 3574 69714 1123 177
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 606-353-12 827-2 888
Zysk (strata) brutto5 6161 235-13 209-2 974
Zysk (strata) netto5 6161 235-10 524-2 370
Liczba udziałów/akcji w sztukach 14 481 60814 481 60814 481 60814 481 608
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,390,09-0,73-0,16
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 470543-1 703-383
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8 9171 961984222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-573-1261 149259
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 30.06.21Stan na 30.06.20Stan na 30.06.21Stan na 30.06.20
Aktywa trwałe76 13216 84062 05813 448
Aktywa obrotowe44 7879 90733 9227 351
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży0000
Kapitał własny44 4279 82738 8118 410
Zobowiązania długoterminowe w tym :40 3098 91637 6568 160
Zobowiazania długoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym27 4476 07127 8166 028
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:36 1838 00419 5134 228
Zobowiazania krótkoterminowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym2 5745692 575558
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,070,682,680,58

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
JSF BSA IH 2021-sig.pdfSprawozdanie finansowe Bumech S.A.
SSF GK IH2021-sig.BES.pdfSkonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A.
SSZ IH2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Bumech S.A. i Grupy Kapitałowej Bumech S.A.
Raport z przeglądu MSSF BUMECH S.A. 06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu jednostkowego SF Bumech S.A.
Raport z przeglądu GK BUMECH 06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego SF Grupy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Andrzej BuczakPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk