• Odbierz prezent
BUDIMEX: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 104.000 Mg” - wybór ofert konsorcjum spółek Grupy FBSerwis (2021-09-08 17:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr66/2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 104.000 Mg” - wybór ofert konsorcjum spółek Grupy FBSerwis
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że powziął informację, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. wybrało oferty konsorcjum: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. (spółka w 80% zależna od Budimex S.A.) oraz FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. (spółki w 100% zależne od Budimex S.A.), jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 104.000 Mg; a) Zadanie 1 (4.1)* - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg, b) Zadanie 2 (4.2)* - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 58 000 Mg, c) Zadanie 3 (7)* - zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 36 000 Mg.

Wartość ofert: 64 376 000 zł netto.

Wskazane wyżej oferty spowodowały, iż łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 185 001 400 zł netto.

Warunki, na jakich została złożona oferta:

Wartość ofert: 64 376 000 zł netto

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od 01.10.2021 r. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, szacowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia umowy.

Termin zakończenia świadczenia usługi: do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów.

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3% wartości brutto zamówienia

Oferta obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 104.000 ton odpadów komunalnych pochodzących (z nieruchomości zamieszkałych) z terenu m. Warszawy. Strumień odpadów obejmuje wszystkie frakcje, w tym selektywne (papier, szkło itd.).

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wartości brutto zamówienia.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp z o.o. wraz z wartością ofert przekracza próg 167.645 tys. zł netto.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-08
Jacek Daniewski
Członek Zarządu


2021-09-08
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk