• Odbierz prezent
BUDIMEX: „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” - wybór oferty Budimex S.A. (2021-07-14 17:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr57/2021
Data sporządzenia: 2021-07-14
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
„Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” - wybór oferty Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że został poinformowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Placu Starynkiewicza 5 o wyborze oferty spółki Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III”.

Wartość oferty: 157 025 500,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość jednej umowy i aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertę) wyniosła 216 500 612,07 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki oferty o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 157 025 500,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia robót: 24 miesiące
Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów
Okres rękojmi: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów
Zaliczka: brak
Warunki płatności: płatności zgodnie z Planem Płatności, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia umownego brutto
Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-14
Artur Popko
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk