• Odbierz prezent
BUDIMEX: Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2021 roku (2021-07-26 08:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr59/2021
Data sporządzenia:2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku oraz dane porównywalne (przekształcone) za analogiczny okres 2020.

W wyniku zawarcia w dniu 22 lutego 2021 roku umowy warunkowej sprzedaży wszystkich udziałów w spółce zależnej Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., a następnie umowy rozporządzającej w dniu 24 maja 2021 roku, Grupa prezentuje cały segment „działalność deweloperska i zarządzanie nieruchomościami” jako działalności zaniechaną. Tym samym zgodnie z MSSF 5 dokonano przekształcenia danych za 2020 rok.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 3 241 092 tys. zł w porównaniu do 3 460 165 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Zysk brutto ze sprzedaży: 375 645 tys. zł w porównaniu do 253 126 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Zysk z działalności operacyjnej: 276 390 tys. zł w porównaniu do 99 687 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Zysk brutto: 259 598 tys. zł w porównaniu do 91 153 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Zysk netto z działalności kontynuowanej: 208 444 tys. zł w porównaniu do 64 822 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Zysk netto z działalności zaniechanej: 520 508 tys. zł w porównaniu do 49 669 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Zysk netto: 728 952 tys. zł w porównaniu do 114 491 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 721 205 tys. zł w porównaniu do 110 574 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Zysk netto Budimex SA wyniósł 761 779 tys. zł w porównaniu do 108 652 tys. zł w pierwszym półroczu 2020.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniósł 12,97 mld zł w porównaniu do 11,56 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2020.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2021 wyniosła 2,92 mld zł w porównaniu do 3,82 mld zł w pierwszym półroczu 2020.

W wyniku transakcji sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 542 mln złotych, z czego 55 mln złotych dotyczyło rozliczenia wyeliminowanego wcześniej wyniku na transakcjach wewnętrznych pomiędzy segmentem budowlanym a deweloperskim.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 2 798 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 903 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2021 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2020.
Załączniki
PlikOpis
Wybrane dane_tabelka 1H 2021.pdfSegmenty Grupy BX

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-07-26
Artur Popko
Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk