• Odbierz prezent
BUDIMEX: raport finansowy (2021-09-03 07:44)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-03
Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spólka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 241 0923 460 165712 767779 088

Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej276 39099 68760 78222 445

Zysk/ (strata) brutto259 59891 15357 09020 524

Zysk/ (strata) netto728 952114 491160 30825 779

Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej721 205110 574158 60424 897

Całkowity dochód725 919114 866159 64125 863

Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej718 172110 949157 93724 981

dla skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej533 286475 061117 278106 964

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej879 463(8 416)193 408(1 895)

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej(554 511)(70 092)(121 946)(15 782)

Przepływy pieniężne netto, razem858 238396 553188 74089 288

dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

Aktywa razem6 766 0487 462 2401 496 6481 617 023

Zobowiązania ogółem5 290 2146 274 9691 170 1941 359 749

Zobowiązania długoterminowe1 030 9361 139 735228 043246 974

Zobowiązania krótkoterminowe4 259 2785 135 234942 1511 112 775

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej1 441 1711 149 351318 787249 058

Kapitał własny ogółem1 475 8341 187 271326 454257 275

Kapitał podstawowy145 848145 84832 26231 604

Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098

Zysk przypadający akcjonariuszom Jeednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)28,254,336,210,98

Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR)56,4545,0212,499,76

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)16,704,563,671,02

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

dla rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów2 918 8793 251 317641 907732 064

Zysk (strata) z działalności operacyjnej152 76574 80533 59516 843

Zysk (strata) brutto895 317129 793196 89429 224

Zysk (strata) netto761 779108 652167 52724 464

Całkowity dochód758 988108 599166 91324 452

dla sprawozdania z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej133 749232 06629 41352 252

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej1 435 256(19 872)315 635(4 474)

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej(470 779)(29 856)(103 532)(6 722)

Przepływy pieniężne netto, razem1 098 226182 338241 51741 055

dla sprawozdania z sytuacji finansowej

Aktywa razem6 031 6305 415 4831 334 1951 173 503

Zobowiązania ogółem4 828 9364 545 4251 068 160984 967

Zobowiązania długoterminowe854 396854 942188 992185 261

Zobowiązania krótkoterminowe3 974 5403 690 483879 167799 706

Kapitał własny1 202 694870 058266 036188 536

Kapitał podstawowy145 848145 84832 26231 604

Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098

Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)29,844,266,560,96

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)47,1134,0810,427,38

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)16,704,563,671,02
Porównywalne dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zasady przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

1. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 30 czerwca 2021 roku – 4,5208 złotych/euro,
2. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 złotych/euro,
3. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy 2021 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku – 4,5472 złotych/euro,
4. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych porównywalnych danych finansowych za okres sześciu miesięcy 2020 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku – 4,4413 złotych/euro.

Zaprezentowana kwota dywidendy zadeklarowana na jedną akcję za 2020 rok w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wypłaty tj. 4,5503 w dniu 18 czerwca 2021 roku.
Zaprezentowana kwota dywidendy wypłacona na jedną akcję za 2019 rok w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wypłaty tj. 4,4916 w dniu 14 lipca 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

2021_1H_Grupa Budimex_skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe_signed.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za 1 półrocze 2021

2021_1H_Budimex SA_skrócone sprawozdanie finansowe_signed.pdfSkrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Budimex SA za 1 półrocze 2021

2021_1H_Grupa Budimex_sprawozdanie z działalności_signed.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Budimex za 1 półrocze 2021

2021_1H_Grupa Budimex_Raport z przeglądu.pdfRaport audytora z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex

2021_1H_Budimex SA_Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie audytora z badania skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Budimex SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-03
Artur Popko
Prezes Zarządu


2021-09-03
Jacek Daniewski
Członek Zarządu


2021-09-03
Cezary Mączka
Członek Zarządu


2021-09-03
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu


2021-09-03
Grzegorz Fąfara
Główny księgowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk