• Odbierz prezent
BUDIMEX: raport finansowy (2021-04-30 07:47)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 244 7861 469 988272 257334 369

Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej62 81540 83613 7399 289

Zysk/ (strata) brutto54 73835 89211 9728 164

Zysk/ (strata) netto71 42423 96215 6225 450

Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej67 51522 05914 7675 018

Całkowity dochód70 46125 64915 4115 834

Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej66 55223 74614 5565 401

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej448 965349 28398 19779 449

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(7 367)(27 462)(1 611)(6 247)

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej(82 063)(13 104)(17 949)(2 981)

Przepływy pieniężne netto, razem359 535308 71778 63770 222

Aktywa razem7 746 1457 462 2401 662 1561 617 023

Zobowiązania ogółem6 488 4136 274 9691 392 2741 359 749

Zobowiązania długoterminowe1 045 2451 139 735224 287246 974

Zobowiązania krótkoterminowe4 094 9555 135 234878 6891 112 775

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej1 215 9031 149 351260 907249 058

Kapitał własny ogółem1 257 7321 187 271269 882257 275

Kapitał podstawowy145 848145 84831 29631 604

Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098

Zysk przypadający akcjonariuszom Jeednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,640,860,580,20

Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR)47,6345,0210,229,76

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)16,704,563,581,02

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów1 125 7361 363 923246 219310 243

Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 56130 8199 7467 010

Zysk (strata) brutto223 77433 18948 9437 549

Zysk (strata) netto220 29028 55248 1816 495

Całkowity dochód219 20229 63547 9436 741

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej329 347239 34972 03454 443

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej123 812(14 882)27 080(3 385)

Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej(17 660)(15 727)(3 863)(3 577)

Przepływy pieniężne netto, razem435 499208 74095 25147 481

Aktywa razem5 785 2485 415 4831 241 3901 173 503

Zobowiązania ogółem4 695 9884 545 4251 007 658984 967

Zobowiązania długoterminowe854 796854 942183 421185 261

Zobowiązania krótkoterminowe3 841 1923 690 483824 237799 706

Kapitał własny1 089 260870 058233 732188 536

Kapitał podstawowy145 848145 84831 29631 604

Liczba akcji25 530 09825 530 09825 530 09825 530 098

Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)8,631,121,890,25

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)42,6734,089,167,38

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)16,704,563,581,02
Porównywalne dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zasady przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

1. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 marca 2021 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 marca 2021 roku – 4,6603 złotych/euro,
2. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 złotych/euro,
3. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres trzech miesięcy 2021 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku – 4,5721 złotych/euro,
4. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych porównywalnych danych finansowych za okres trzech miesięcy 2020 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku – 4,3963 złotych/euro.

Zaprezentowana kwota dywidendy zadeklarowana na jedną akcję za 2020 rok w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z 31 marca 2021 roku, tj. 4,6603.
Zaprezentowana kwota dywidendy wypłacona na jedną akcję za 2019 rok w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wypłaty tj. 4,4916 w dniu 14 lipca 2020 roku.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

2021_Q1_Budimex SA_sprawozdanie finansowe.pdf2021_Q1_Budimex SA_skrócone sprawozdanie finansowe

2021_Q1_Grupa Budimex_skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf2021_Q1_Grupa Budimex_skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-30
Dariusz Blocher
Prezes Zarządu


2021-04-30Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk