• Odbierz prezent
BUDIMEX: raport finansowy (2021-03-25 06:24)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
25940093SDJZW2C1V3550000001764
(LEI) (KRS)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 382 240,007 569 663,001 873 461,001 759 650,00
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej638 572,00318 394,00142 723,0074 014,00
Zysk / (strata) brutto622 040,00332 357,00139 028,0077 260,00
Zysk / (strata) netto471 394,00228 851,00105 358,0053 199,00
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej459 465,00226 014,00102 692,0052 539,00
Całkowity dochód469 548,00228 484,00104 946,0053 114,00
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej457 619,00225 647,00102 280,0052 454,00
dla skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej887 512,00574 348,00198 362,00133 513,00
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej96 429,00-185 260,0021 552,00-43 066,00
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej-243 664,00-316 473,00-54 460,00-73 568,00
Przepływy pieniężne netto, razem740 277,0072 615,00165 455,0016 880,00
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem7 462 240,006 673 959,001 617 023,001 567 209,00
Zobowiązania ogółem6 274 969,005 837 319,001 359 749,001 370 745,00
Zobowiązania długoterminowe1 139 735,001 049 392,00246 974,00246 423,00
Zobowiązania krótkoterminowe5 135 234,004 787 927,001 112 775,001 124 322,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej1 149 351,00808 149,00249 058,00189 773,00
Kapitał własny ogółem1 187 271,00836 640,00257 275,00196 464,00
Kapitał podstawowy145 848,00145 848,0031 604,0034 249,00
Liczba akcji25 530 098,0025 530 098,0025 530 098,0025 530 098,00
Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)18,008,854,022,06
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR)45,0231,659,767,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)16,704,563,621,02
Porównywalne dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zasady przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:
1. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 złotych/euro,
2. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 złotych/euro,
3. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2020 rok - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 złotych/euro,
4. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych porównywalnych danych finansowych za 2019 rok - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – 4,3018 złotych/euro.

Zaprezentowana kwota dywidendy zadeklarowana na jedną akcję za 2020 rok w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z 31 grudnia 2020 roku, tj. 4,6148.
Zaprezentowana kwota dywidendy wypłacona na jedną akcję w 2019 roku w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wypłaty tj. 4,4916 w dniu 14 lipca 2020 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Budimex_Spolka_Akcyjna_2020.zip1. 2020_Grupa Budimex_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Budimex_Spolka_Akcyjna_2020.zip.xades1. 2020_Grupa Budimex_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_podpisy
2020_Grupa Budimex_Budimex SA_Sprawozdanie z dzialalnosci.xhtml2. 2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie z działalności
2020_Grupa Budimex_Budimex SA_Sprawozdanie z dzialalnosci.xhtml.xades2. 2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie z działalności_podpisy
2020_Grupa Budimex_List Prezesa Raport Roczny.xhtml3. 2020_Grupa Budimex_List Prezesa
2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml4. 2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.xades4. 2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych_podpisy
2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie z badania.xhtml5. 2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie z badania
2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie z badania.T.xhtml.xades5. 2020_Grupa Budimex_Sprawozdanie z badania_podpisy
2020_Rada Nadzorcza_Ocena rocznych sprawozdan.xhtml6. 2020_Grupa Budimex_Rada Nadzorcza_Ocena rocznych sprawozdań
2020_Rada Nadzorcza_Oswiadczenie Rady Nadzorczej_Komitet Audytu.xhtml7. 2020_Grupa Budimex_Oświadczenie Rady Nadzorczej_Komitet Audytu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk