• Odbierz prezent
BUDIMEX: raport finansowy (2021-03-25 06:07)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:Budimex SA(pełna nazwa emitenta)BUDIMEX
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)01-204
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Siedmiogrodzka
9(ulica)
(numer)022 6236000
022 6236001(telefon)

(fax)info@budimex.com.pl
budimex.com.pl(e-mail)

(www)5261003187
010732630(NIP)

(REGON)25940093SDJZW2C1V355
0000001764

(LEI)


(KRS)Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

dla rachunku zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 276 482,006 939 810,001 626 320,001 613 234,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej353 967,00190 374,0079 113,0044 254,00

Zysk (strata) brutto405 842,00309 534,0090 707,0071 955,00

Zysk (strata) netto310 541,00232 723,0069 407,0054 099,00

Całkowity dochód308 074,00232 666,0068 856,0054 086,00

dla sprawozdania z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej499 312,00459 323,00111 598,00106 775,00

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej159 338,00-199 800,0035 613,00-46 446,00

Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej-183 677,00-227 155,00-41 052,00-52 805,00

Przepływy pieniężne netto, razem474 973,0032 368,00106 158,007 524,00

dla sprawozdania z sytuacji finansowej

Aktywa razem5 415 483,004 994 124,001 173 503,001 172 743,00

Zobowiązania ogółem4 545 425,004 315 723,00984 967,001 013 437,00

Zobowiązania długoterminowe854 942,00685 524,00185 261,00160 978,00

Zobowiązania krótkoterminowe3 690 483,003 630 199,00799 706,00852 460,00

Kapitał własny870 058,00678 401,00188 536,00159 305,00

Kapitał podstawowy145 848,00145 848,0031 604,0034 249,00

Liczba akcji25 530 098,0025 530 098,0025 530 098,0025 530 098,00

Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)12,169,122,722,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)34,0826,577,386,24

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)16,704,563,621,02Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zasady przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:
1. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 złotych/euro,
2. poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku – według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 złotych/euro,
3. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 2020 rok - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 złotych/euro,
4. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych porównywalnych danych finansowych za 2019 rok - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – 4,3018 złotych/euro.

Zaprezentowana kwota dywidendy zadeklarowana na jedną akcję za 2020 rok w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z 31 grudnia 2020 roku, tj. 4,6148.
Zaprezentowana kwota dywidendy wypłacona na jedną akcję w 2019 roku w euro została przeliczona według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wypłaty tj. 4,4916 w dniu 14 lipca 2020 roku.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020_Budimex SA_List Prezesa Raport roczny.xhtml1. 2020_Budimex SA_List Prezesa
2020_BudimexSA_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml2. 2020_Budimex SA_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
2020_BudimexSA_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.xades2. 2020_Budimex SA_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych_podpisy
2020_Budimex SA_Sprawozdanie finansowe.xhtml3. 2020_Budimex SA_Sprawozdanie finansowe
2020_Budimex SA_Sprawozdanie finansowe.xhtml.xades3. 2020_Budimex SA_Sprawozdanie finansowe_podpisy
2020_Grupa Budimex_Budimex SA_Sprawozdanie z dzialalnosci.xhtml4. 2020_Budimex SA_Sprawozdanie z działalności
2020_Grupa Budimex_Budimex SA_Sprawozdanie z dzialalnosci.xhtml.xades4. 2020_Budimex SA_Sprwozdanie z działalności_podpisy
2020_Rada Nadzorcza_Ocena rocznych sprawozdan.xhtml5. 2020_Budimex SA_Rada Nadzorcza_Ocena rocznych sprawozdań
2020_Rada Nadzorcza_Oswiadczenie Rady Nadzorczej_Komitet Audytu.xhtml6. 2020_Budimex SA_Oświadczenie Rady Nadzorczej_Komitet Audytu
2020_Budimex SA_Sprawozdanie z badania.xhtml7. 2020_Budimex SA_Sprawozdanie z badania
2020_Budimex SA_Sprawozdanie z badania.T.xhtml.xades7. 2020_Budimex SA_Sprawozdanie z badania_podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk