• Odbierz prezent
BUDIMEX: Projekt i Budowę Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 – wybór oferty Budimex S.A. (2021-04-08 17:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Projekt i Budowę Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 – wybór oferty Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 08.04.2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 22.03.2021 r. w raporcie bieżącym nr 19/2021.

Wartość oferty: 202 557 652,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 41 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Budimex SA(pełna nazwa emitenta)BUDIMEX
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-204
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Siedmiogrodzka
9(ulica)
(numer)022 6236000
022 6236001(telefon)

(fax)info@budimex.com.pl
budimex.com.pl(e-mail)

(www)5261003187
010732630(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Dariusz BlocherPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk