• Odbierz prezent
BUDIMEX: Projekt i Budowę Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 - podpisanie umowy (2021-05-14 10:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr44/2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Projekt i Budowę Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 - podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 2021-05-14 została zawarta umowa pomiędzy BUDIMEKSEM S.A. a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w BIAŁYMSTOKU) na: Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8

Informacja, iż nasza oferta została:
- oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 2021-03-22 w raporcie bieżącym nr 19/2021;
- wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 2021-04-08 w raporcie bieżącym nr 28/2021.

Wartość oferty: 202 557 652,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia Umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót: 41 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-14Artur PopkoWiceprezes Zarządu
2021-05-14Cezary MączkaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk