• Odbierz prezent
BUDIMEX: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” – wybór oferty Budimex S.A. (2021-03-22 12:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” – wybór oferty Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 22.03.2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19”

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 10.03.2021 r. w raporcie bieżącym nr 17/2021.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym od ostatniego wysłanego raportu tj. nr 19/2021 wyniosła wraz z wyżej wymienioną ofertą 467.588 tys. złotych netto. Na tę kwotę składają się: oferta wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu (o której mowa w niniejszym raporcie) oraz oferta oceniona najwyżej, o której mowa w raporcie 19/2021.

Wartość oferty: 265 030 000,00 zł netto
Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą
Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto podanej w ofercie
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Budimex SA(pełna nazwa emitenta)BUDIMEX
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-204
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Siedmiogrodzka
9(ulica)
(numer)022 6236000
022 6236001(telefon)

(fax)info@budimex.com.pl
budimex.com.pl(e-mail)

(www)5261003187
010732630(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-22Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu


2021-03-22Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk