• Odbierz prezent
BUDIMEX: Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie - podpisanie umowy Budimex SA (2021-09-13 12:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr67/2021
Data sporządzenia: 2021-09-13
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie - podpisanie umowy Budimex SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 września 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimex SA a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 24 sierpnia 2021 r. w raporcie bieżącym nr 62/2021.

Wartość umowy: 282 644 281,90 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia robót: 770 dni tj. 26 miesięcy od podpisania umowy
Okres gwarancji: 5 lat
Okres rękojmi: 5 lat
Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy: Fidic i Procedury Banku Światowego.
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-13
Cezary Mączka
Członek Zarządu
2021-09-13
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk