• Odbierz prezent
BUDIMEX: Decyzja Zarządu Budimex S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Budimex S.A. (2021-09-03 09:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr64/2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Decyzja Zarządu Budimex S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu 53/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. informuje, iż podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2021 r. pod warunkiem uzyskania do dnia 30 września 2021 r. zgody Rady Nadzorczej Budimex S.A. Na wypłatę zaliczki przeznacza kwotę 380.398.460,20 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 20/100), tj. 14,90 zł (słownie: czternaście złotych i 90/100) brutto na jedną akcję („Zaliczka dywidendowa”). Kwota Zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku osiągniętego od końca 2020 r., wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. zbadanym przez biegłego rewidenta - Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Wypłata Zaliczki dywidendowej obejmie wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do Zaliczki dywidendowej to 11 października 2021 r., zaś termin wypłaty Zaliczki dywidendowej to 18 października 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Budimex SA(pełna nazwa emitenta)BUDIMEX
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-204
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Siedmiogrodzka
9(ulica)
(numer)022 6236000
022 6236001(telefon)

(fax)info@budimex.com.pl
budimex.com.pl(e-mail)

(www)5261003187
010732630(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-03Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu


2021-09-03Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk