• Odbierz prezent
BUDIMEX: „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)” – podpisanie umowy (2021-03-25 13:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
„Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)” – podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 25.03.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 04.01.2021 r. w raporcie bieżącym nr 1/2021 oraz w dniu 22.01.2021 r. w raporcie bieżącym nr 7/2021.

Od raportu z dnia 04.03.2020 r. łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym wraz z wyżej wymienioną umową wyniosła 176.962 tys. złotych netto.

Umowa o najwyższej wartości:
Wartość umowy: 69 896 360,00 zł netto
Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą
Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy
Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość zleceń podpisanych pomiędzy Budimeksem i Zamawiającym przekracza próg 151.393 tys. zł netto.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-25
Cezary Mączka
Członek Zarządu


2021-03-25
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk