• Odbierz prezent
BUDIMEX: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5- podpisanie umowy (2021-07-29 12:28)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr60/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BUDIMEX
Temat


Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5- podpisanie umowy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 29.07.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 16.04.2021 r. w raporcie bieżącym nr 31/2021 oraz w dniu 30.04.2021 r. w raporcie bieżącym nr 39/2021.

Wartość umowy: 584 284 507,99 zł netto
Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony
Termin zakończenia robót: 38 miesięcy od daty zawarcia umowy
Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto
MESSAGE (ENGLISH VERSION)Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-29
Jacek Daniewski
Członek Zarządu
2021-07-29
Marcin Węgłowski
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk