• Odbierz prezent
BTX: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. (2022-05-27 16:58)
fot. freepik.com
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2022 z 20 maja 2022 roku Zarząd FORBUILD S.A. [„Spółka”] informuje, że do Spółki wpłynął wniosek od uprawnionego akcjonariusza firmy BETOMAX systems GmbH&Co. KG z siedzibą w Niemczech, o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. o następujące punkty (jako odpowiednio pkt 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 obrad ZWZ oraz odpowiednią modyfikację numeracji pozostałych punktów obrad):

1.(Pkt 6 porządku obrad). Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. (,,Ustawa o Ofercie"), istnienia sankcji utraty prawa głosu, o której mowa wart. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie na ich akcjach oraz ich uprawnienia do glosowania.
2.(Pkt 24 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 1, 2, 3 NWZA z dnia 28 kwietnia 2014 r.
3.(Pkt 25 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 2 NWZA z dnia 29 września 2014 r.
4.(Pkt 26 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 2, 3, 4, 5, 6 NWZA z dnia 3 listopada 2014 r.
5.(Pkt 27 porządku obrad). Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa o Ofercie") (o ile zostanie przedłożona).
6.(Pkt 28 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska, a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie w celu zbadania wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej w 2013 r. oraz nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax od Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp. j. z siedzibą w Końskich, w tym, celu i warunków finansowych transakcji, jak również w zakresie tego czy transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 1992 r. poz. 86 z późn. zm.)) w latach 2014-2022 odbywały się na warunkach rynkowych.
7.(Pkt 29 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.
8.(Pkt 30 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego członka Zarządu Spółki.
9.(Pkt 31 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.
10.(Pkt 32 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, członka Rady Nadzorczej Spółki.
11.(Pkt 33 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
12.(Pkt 34 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
13.(Pkt 35 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki.
14.(Pkt 36 porządku obrad). Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z w/w wnioskiem poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. (,,Ustawa o Ofercie"), istnienia sankcji utraty prawa głosu, o której mowa wart. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie na ich akcjach oraz ich uprawnienia do głosowania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2021 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
21.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.
22.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Lechowi Janowi Pasturczakowi, Andrzejowi Piotrowi Pargiele, Stanisławowi Juliuszowi Pargiele, Arturowi Mączyńskiemu, Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
23.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki: Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu, Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
24.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 1, 2, 3 NWZA z dnia 28 kwietnia 2014 r.
25.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 2 NWZA z dnia 29 września 2014 r.
26.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwal nr 2, 3, 4, 5, 6 NWZA z dnia 3 listopada 2014 r.
27.Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa o Ofercie") (o ile zostanie przedłożona).
28.Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska, a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie w celu zbadania wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej w 2013 r. oraz nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax od Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp. j. z siedzibą w Końskich, w tym, celu i warunków finansowych transakcji, jak również w zakresie tego czy transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 1992 r. poz. 86 z późn. zm.)) w latach 2014-2022 odbywały się na warunkach rynkowych.
29.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.
30.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego członka Zarządu Spółki.
31.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.
32.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, członka Rady Nadzorczej Spółki.
33.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
34.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.
35.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki.
36.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, członka Rady Nadzorczej Spółki.
37.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
38.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane od Akcjonariusza projekty uchwał oraz uzasadnienie do proponowanych punktów porządku obrad ZWZ.
Ponadto w uzupełnieniu Emitent przekazuje również treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie formularze i dokumenty opublikowane przez Spółkę w systemie EBI w dacie zwołania ZWZ tj. w dniu 20 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-05-27 16:58:40Dorota WalkiewiczCzłonek Zarządu
2022-05-27 16:58:40Tomasz GierczyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk