• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania (2021-02-27 16:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-27
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 26 lutego 2021 roku Emitent otrzymał od DTower Incorporation ("Zawiadamiający") zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 623) informujące o zmniejszeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia poniżej:

“INFORMACJA PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512, tj. ze zm., dalej: „Ustawa o ofercie”), niniejszym zawiadamiam, iż w związku z zawartymi w dniu 25 lutego 2021 roku transakcjami poza rynkiem dotyczącymi spółki BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („dalej: „Emitent”), doszło do zmniejszenia procentowego udziału DTower Incorporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („dalej: Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza. Przed ww. transakcjami Akcjonariusz posiadał 3 313 743 akcji Emitenta stanowiących 40,45 procent kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 3 313 743 głosów stanowiących 40,45 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po realizacji ww. transakcji Akcjonariusz posiada 0 akcji Emitenta reprezentujących 0 procent kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 0 głosów stanowiących 0 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-27Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk