• Odbierz prezent
BTC STUDIOS S.A.: Ustalenie zasad subskrypcji emisji akcji serii K (2021-03-12 22:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Ustalenie zasad subskrypcji emisji akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 24 lutego 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) („Uchwała"), w dniu 12 marca 2021 r. Zarząd Spółki ustalił następujące warunki emisji:

1. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3,10 zł za każdą akcję;
2. Oferta zostanie przeprowadzona na zlecenie Spółki przez Prosper Capital Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie (“PCDM”), działającego w ramach konsorcjum jako Lider Konsorcjum.
3. Akcje serii K będą oferowane w ramach dwóch transz:
a. Transza I (liczba akcji oferowanych w ramach transzy 1.000.000 akcji serii K)– dedykowana dla małych inwestorów. Maksymalny próg pojedynczego zapisu – 79.999 akcji serii K dla każdego poszczególnego inwestora;
b. Transza II (liczba akcji oferowanych w ramach transzy – 1.000.000 akcji serii K) – dedykowana dla duży inwestorów. Minimalny próg zapisu kwalifikujący inwestora do Transzy II – 80.000 akcji serii K.
4. W celu zrównoważenia popytu i podaży, przy przydziale akcji serii K dopuszcza się przesunięcia ilości akcji pomiędzy Transzami.
5. Oferta publiczna zostanie przeprowadzona w następujących terminach:
a. rozpoczęcie przyjmowanie zapisów - od dnia 15 marca 2021 roku;
b. zakończenie przyjmowania zapisów - 29 marca 2021 roku włącznie;
c. przydział akcji nastąpi 31 marca 2021;
d. zwrot nadpłat 2 kwietnia 2021 roku.

W związku z ofertą publiczną akcji serii K na stronie internetowej Spółki www.btc-studios.com oraz PCDM - www.pcdm.pl. w dniu 15 marca 2021 roku udostępniony zostanie dokument, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z zapisami Uchwały, akcje serii K zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BTC STUDIOS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 867Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II27
(ulica)(numer)
+48 22 205 08 55
(telefon)(fax)
b@btc-studios.comhttps://btc-studios.com
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk