• Odbierz prezent
BTC: Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego (2021-04-15 18:06)

Spis załączników:

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 ust. 5 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 175.625,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) do kwoty 994.907,70 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem złotych siedemdziesiąt groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.756.250 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii K w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2021 roku.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, Zarząd Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 994.907,70 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
7) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
8) 1.713.085 (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
9) 766.635 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
10) 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
11) 1.756.250 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

Zarząd informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii K oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-15 18:06:55Adrian SmarzewskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk