• Odbierz prezent
BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r. (2021-06-11 15:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BROWAR CZARNKÓW S.A.
Temat
Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
g) uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
h) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki:
https://www.browarczarnkow.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie
Podstawa prawna: art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych
(„Inne uregulowania”)


Załączniki:
1. Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad
2. Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian
3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dla akcji serii K i uzasadnienie ceny emisyjnej akcji
4. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania
Załączniki
PlikOpis
2021-06-11- załącznik ESPI 13-2021- Ogłoszenie o uzupelnieniu porządku obrad ZWZ na 2021-06-30.pdf2021-06-11 -- Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad
2021-06-11 - załącznik ESPI 13-2021- projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu 2021-06-30.pdf2021-06-11 - Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian
2021-06-11- załącznik ESPI 13-2021 - załącznik do uchwały emisji serii K - opinia Zarządu.pdf2021-06-11 - Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dla akcji serii K i uzasadnienie ceny emisyjnej akcji
2021-06-11 - załącznik ESPI 13-2021 - formularz głosowania na ZWZ 2021-06-30_po uzupełnieniu.pdf2021-06-11 - Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-11Tomasz Kamiński Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk