• Odbierz prezent
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 r. (2021-03-03 15:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], British Automotive Holding S.A. [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 3 marca 2021 roku [NWZ] oraz treść dokumentu będącego przedmiotem głosowania.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9, Emitent informuje, że (1) NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, (2) nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, (3) sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

W odniesieniu do dokumentu będącego przedmiotem głosowania:
Polityka Wynagrodzeń, tj. dokument będący przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 7 przyjętego porządku obrad, zawarty jest w treści załącznika do niniejszego raportu.


Jednocześnie Emitent informuje o dokonanej przez NWZ zmianie Statutu polegającej na tym, że po § 8 Statutu Spółki dodano § 8a w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) poprzez emisję nie więcej niż 3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych nieuprzywilejowanych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 3.613.205 o wartości nominalnej w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) („Akcje serii K”) w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii K będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
3. Prawo do objęcia Akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.”

Zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Załączniki
PlikOpis
20210303_-_RBBAH_082021_-_załącznik.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 3 marca 2021 roku wraz z załącznikiem do Uchwały nr 4
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Andrzej NizioPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk