• Odbierz prezent
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta (2021-03-15 11:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje o powzięciu w dniu 15 marca 2021 r. informacji, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 12 marca 2021 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, polegającej na tym, że po § 8 Statutu Spółki dodano § 8a w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) poprzez emisję nie więcej niż 3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych nieuprzywilejowanych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 3.613.205 o wartości nominalnej w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) („Akcje serii K”) w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii K będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
3. Prawo do objęcia Akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.”

Do wyżej opisanej zmiany Statutu doszło w rezultacie podjęcia w dniu 3 marca 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. Uchwały nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z postanowieniem ww. Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki została upoważniona Rada Nadzorcza Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Andrzej NizioPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk