• Odbierz prezent
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A. (2021-03-31 13:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących w British Automotive Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.
2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent; Spółka] informuje, że w dniu 31 marca 2021 r.:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Aleksander Chłopecki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Wiesław Tadeusz Łatała, Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Krzysztof Brejdak i Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Dariusz Daniluk, złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
2) Akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. wykonując uprawnienia osobiste zawarte w § 17.3 Statutu British Automotive Holding S.A., w związku z brzmieniem art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki:
- Pana Aleksandra Chłopeckiego, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Krzysztofa Brejdaka, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki:
- Pana Wiesława Tadeusza Łatałę, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Dariusza Daniluka, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Andrzeja Jacaszka, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.


Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych w skład Rady Nadzorczej Panów:

a) Pan Aleksander Chłopecki - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor prawa, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego).
Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radca prawny, współpracownik firm prawniczych – obecnie kancelaria Dentons. W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu. Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. W latach 2011-2013r. członek Securities Markets Stakeholder Group (SMSG) organu doradczego European Securities Market Authority (Europejskiego Organu Nadzoru nad Rynkami Kapitałowymi - ESMA). Pełni również funkcje Wiceprezesa Sądu Giełdowego i arbitra stałego przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Członek rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Dom Maklerski TMS Brokers S.A., czy Marvipol Development S.A.
Pan Aleksander Chłopecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Aleksander Chłopecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

b) Pan Wiesław Tadeusz Łatała ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację sądową oraz uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym.
Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu publicznych spółek kapitałowych, w kraju i za granicą. Członek rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Synektik S.A., Marvipol Development S.A., Ferrum S.A., Ecotech Polska S.A., Gamekit S.A., Edge Hill S.A. (dawniej: Domed S.A.), LTC Investments S.A.
Pan Wiesław Tadeusz Łatała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Wiesław Tadeusz Łatała nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

c) Pan Krzysztof Brejdak - Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).
W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych. Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. Aktualnie od stycznia 2019 roku jest Zastępcą Powiernika przy ING Banku Hipotecznym S.A.
Pan Krzysztof Brejdak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Krzysztof Brejdak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

d) Pan Dariusz Daniluk - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.
Od doku 2020 prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie zarządzania i finansów. W latach 2019 – 2020 Prezes Zarządu Idea Money S.A. W latach 2018 – 2019 r. Członek Zarządu Idea Bank S.A. W latach 2016 – 2018 prowadził działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie zarządzania i finansów. W latach 2015 – 2016 Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 2014 – 2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W roku 2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. W latach 2013 – 2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2011 – 2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2008 – 2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a także Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu. W latach 2002 – 2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim, a także Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2000 – 2002 Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 1997 – 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP. W latach 1994 – 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP, Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1989 – 1993 Analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1988 – 1989 Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów.
Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, w tym także organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Światowy, Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, związanych z bankowością, bankowością centralną, nadzorem bankowym, stabilnością finansową, zarządzaniem ryzykiem i audytem wewnętrznym. Ukończony „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych” prowadzony przez BDO Numerica S.A.
Pan Dariusz Daniluk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Dariusz Daniluk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

e) Pan Andrzej Jacaszek - Doctor of Business Administration, Polish Academy of Science; Executive Master of Business Administration, Carlson School of Management, University of Minnesota; Magister Inżynier Nawigator Morski , Wyższa Szkoła Morska w Gdyni; Advanced Leadership Program – Said School of Business, Oxford University.
Od 2019 – publisher MIT Sloan Management Review Polska i ICAN Management Review, CEO – ICAN Institute. W latach 2005 -2019 r. publisher Harvard Business Review Polska , dyrektor zarządzający, współwłaściciel ICAN Institute. W latach 2004 – 2005 Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu. W latach 2001 – 2004 Medicover Holding BV - dyrektor grupy ds. sprzedaży i marketingu. W latach 1998 – 2001 Norwich Union - Country Manager of life and pension operations in Poland, prezes zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union S.A. W roku 1998 TUiR Warta S.A. – wiceprezes zarządu. W latach 1995 – 1997 Agros Holding S.A. - pełnomocnik zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Grupy Agros. W latach 1992 – 1994 B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. – dyrektor zarządu, prezes. W roku 1991 Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność – specjalista. W latach 1989 – 1991 Antriam Ltd, London – stały podwykonawca Sotheby’s PLC, New Bond Street. W roku 1989 Polskie Linie Oceaniczne – asystent. W roku 1988 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, S/V Dar Młodzieży – instruktor, asystent starszego oficera. Od roku 2019 członek rady nadzorczej Marvipol Development S.A.
Pan Andrzej Jacaszek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Andrzej Jacaszek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.Wobec powyższego aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
Aleksander Chłopecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wiesław Tadeusz Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Brejdak – Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Daniluk – Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Jacaszek – Członek Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@ba-holding.plwww.ba-holding.pl
(e-mail)(www)
526-12-11-046011927062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Andrzej NizioPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk