• Odbierz prezent
BRASTER S.A.: raport finansowy (2022-05-24 23:48)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
data przekazania: 2022-05-24
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1492393252
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 102-1 083-238-237
Zysk (strata) brutto-1 316-1 237-285-271
Zysk (strata) netto-1 316-1 237-285-271
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej268-33158-72
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-34196-743
Przepływy pieniężne netto, razem234-13550-30
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 36542 7735 0229 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 19927 6394 5575 931
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)15 68014 4573 3703 102
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 16615 2064653 263
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 7442 529590543
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 441 81525 293 43627 441 81525 293 436
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,05-0,05-0,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,05-0,24-0,01-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,080,600,020,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,080,600,020,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-24Dariusz KarolakPrezes Zarzadu
2022-05-24Artur DrobniakCzłonek Zarzadu


BILANS
w tys.
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
Aktywa trwałe17 16717 83630 001
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 7103 1557 876
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe11 73911 93019 085
Należności długoterminowe03430
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek03430
Inwestycje długoterminowe00
Nieruchomości00
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe00
w jednostkach powiązanych, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 00
udziały lub akcje w innych jednostkach00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 7182 7183 010
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego00
Inne rozliczenia międzyokresowe2 7182 7183 010
Aktywa obrotowe6 1985 89112 742
Zapasy5 3885 4015 471
Należności krótkoterminowe515421345
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek515421345
Inwestycje krótkoterminowe2612754
Krótkoterminowe aktywa finansowe2612754
w jednostkach powiązanych00
w pozostałych jednostkach00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2612754
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe34426 871
Należne wpłaty na kapitał zakładowy30
Akcje (udziały) własne00
A k t y w a r a z e m23 36523 72742 773
PASYWA
Kapitał własny2 1661 67715 206
Kapitał zakładowy2 7442 5292 529
Kapitał zapasowy111 437109 847109 847
Kapitał z aktualizacji wyceny00
Pozostałe kapitały rezerwowe086
Zysk (strata) z lat ubiegłych-110 669-103 921-96 021
Zysk (strata) netto-1 316-6 778-1 237
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 19922 05027 567
Rezerwy na zobowiązania164164644
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne100100282
długoterminowa6643
krótkoterminowa9494238
Pozostałe rezerwy6464362
długoterminowe00
krótkoterminowe6464362
Zobowiązania długoterminowe00
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek00
Zobowiązania krótkoterminowe15 68016 45414 457
Wobec jednostek powiązanych1471 466264
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek15 55314 98814 193
Fundusze specjalne00
Rozliczenia międzyokresowe5 3555 43212 467
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe5 3555 43212 467
długoterminowe4 2594 3334 259
krótkoterminowe1 0961 0998 208
P a s y w a r a z e m23 36523 72742 773
Wartość księgowa2 165 6991 677 44915 205 748
Liczba akcji (w szt.)27 441 81525 293 43625 293 436
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,080,070,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)27 441 81525 293 43625 293 436
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,080,070,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:149239
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów96171
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5369
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1326
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów03
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1323
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży137213
Koszty sprzedaży116138
Koszty ogólnego zarządu1 0291 010
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 008-934
Pozostałe przychody operacyjne7475
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje7474
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne00
Pozostałe koszty operacyjne168223
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne168223
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 102-1 083
Przychody finansowe290
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne290
Koszty finansowe244154
Odsetki w tym:244149
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne5
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto-1 316-1 237
Podatek dochodowy00
część bieżąca00
część odroczona00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto-1 316-1 237
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-1 316-1 237
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)27 441 81525 293 436
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,05-0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)27 441 81522 257 535
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,05-0,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)1 6777 9037 903
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 6777 9037 903
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5292 2262 226
Zmiany kapitału zakładowego215304304
zwiększenia (z tytułu)215304304
emisji akcji (wydania udziałów)215304304
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 7442 5292 529
Kapitał zapasowy na początek okresu109 847109 371109 371
Zmiany kapitału zapasowego1 590477477
zwiększenia (z tytułu)1 590477477
emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 590477477
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
000
Kapitał zapasowy na koniec okresu111 437109 847109 847
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych22786
zwiększenia (z tytułu)22786
000
zmniejszenia (z tytułu)-10-1
000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu22786
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-103 921-87 933-87 933
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-87 933-87 933
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-87 933-87 933
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-103 921-87 933-87 933
zwiększenia (z tytułu)-6 778-15 988-15 988
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-6 778-15 988-15 998
korekty błędów000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-110 699-103 921-103 921
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-110 699-103 921-103 921
Wynik netto-1 316-6 778-1 237
zysk netto00
strata netto-1 316-6 778-1 237
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )2 1661 6777 533
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 1661 6777 533

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 316-1 237
Korekty razem1 584906
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja636814
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2440
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw-480-6
Zmiana stanu zapasów83-44
Zmiana stanu należności-140-30
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 224216
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych17-44
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia268-331
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy0721
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0667
Kredyty i pożyczki54
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki34525
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych34525
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki00
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-34196
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)234-135
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:234-64
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu27119
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:26154
o ograniczonej możliwości dysponowania00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
BRA_IQ_2022.pdf

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk