• Odbierz prezent
BRAS S.A.: Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej w Urzędzie Gminy Głogów (2021-06-25 12:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
BRAS S.A.
Temat
Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej w Urzędzie Gminy Głogów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bras S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 25 czerwca 2021 otrzymał informację o złożeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) w Urzędzie Gminu Głogów. Jest to kontynuacja działań, o których Emitent informował w m.in. w raporcie bieżącym ESPI 19/2021 z dnia 24 maja 2021 roku.
Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia jest niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej farmy fotowoltaicznej. KIP została opracowana przez Grodno S.A..
W KIP na szczególną uwagę zasługują elementy bardzo ważne dla dalszej realizacji projektu jak:
• Na terenie planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych w rozumieniu konwencji ramsarskiej, nie stwierdzono również płytko zalegających wód podziemnych.
• Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami leśnymi. W otoczeniu obszaru występują klasoużytki określone jako Ls.
• Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się stanowisko archeologiczne.
• Z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji w zakresie generowania pola elektromagnetycznego wynika, iż farma fotowoltaiczna oraz infrastruktura kablowa linii elektroenergetycznych WN 110kV oraz SN 20kV nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska w tym zakresie.
• Na etapie eksploatacji farma fotowoltaiczna jest w pełni ekologiczna, gdyż jej praca nie wiąże się z powstawaniem odpadów, ścieków, hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza czy wibracji.
• W obszarze planowanego przedsięwzięcia, ani w jego otoczeniu nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
• Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występuje również żaden korytarz ekologiczny.
• Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie stwarza ona ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
• Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć stwarzających potencjalne ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej.
• Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, czy obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
• Projektowana inwestycja zapobiega emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, powstających w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł produkowania energii.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BRAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRAS S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-502Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ludwikowo7
(ulica)(numer)
+48 52 361 96 80+48 52 342 92 17
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
676-21-94-632356313890
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-25Piotr Klomfas
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk