• Odbierz prezent
BRAND24 S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Spółki (2021-03-17 15:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści uchwały nr 3/11/20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z dnia 17 listopada 2020 r. dot. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Brand 24 S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Brand 24 S.A. [„Spółka” lub „Emitent”] informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt sporządzony przez Emitenta w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym [rynku podstawowym] prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [„GPW”] wszystkich 2.157.843 akcji Emitenta tj. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 538.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 15.384 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 71.769 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 13.267 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 86.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 172.482 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 20.541 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J [„Akcje”].

Zatwierdzony Prospekt zostanie opublikowany w dniu 18 marca 2021 r. w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://brand24.pl/relacje w zakładce Spółka/Prospekt, oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, tj. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny).

Dotychczas Akcje były notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, natomiast od dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Emitent będzie przekazywał informacje bieżące i okresowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRAND24 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRAND24 S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-429Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska138
(ulica)(numer)
+48 71 750 91 71+48 71 750 91 73
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252515479144886667
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Michał SadowskiPrezes Zarządu
2021-03-17Piotr WierzejewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk