• Odbierz prezent
Bowim: Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (2021-02-16 14:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16.02.2021 r. powziął informację o podpisaniu z dniem 15.02.2021 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: „Bank”):

1. Umowy kredytu nieodnawialnego obrotowego do kwoty 20.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu zobowiązań handlowych, spłacanego w równych kwartalnych ratach począwszy od 30.06.2021 r. i ostatecznym terminem spłaty do 31.12.2022 r. Warunkiem uruchomienia kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń:
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- Pełnomocnictwo do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w Banku,
- Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Emitenta w mBanku S.A.,
- Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP w wysokości 16.000.000 PLN, tj. 80% kwoty kredytu.

2. Umowy o wielocelowy limit kredytowy do łącznej kwoty 31.000.000 PLN zastępujący w miarę dokonywanych spłat dotychczasową linię kredytową z dnia 31.05.2004 r. /opisaną w pkt.3/, do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000 PLN i/lub kredytu obrotowego do kwoty 31.000.000 PLN i/lub gwarancji i akredytyw do kwoty 31.000.000 PLN. Celem umowy jest zastąpienie dotychczasowej linii wielocelowej opisanej w pkt. 3 i dalsze finansowanie bieżącej działalności oraz zabezpieczenie roszczeń Emitenta wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej z okresem wykorzystania do 15.12.2022 r. i ostatecznym terminem spłaty do 15.12.2022 r. dla kredytów, do 15.12.2023 r. dla gwarancji i do 15.06.2023 r. dla akredytyw. Warunkiem uruchomienia jest ustanowienie zabezpieczeń przejmowanych z wygaszanej linii kredytowej z dnia 31.05.2004 r. ze zmniejszeniem zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego oraz z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP w wysokości 24.800.000 PLN, tj. 80% kwoty kredytu.

3. Aneksu nr 46 do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 31.05.2004 r. Przedmiotem aneksu jest zmiana warunków funkcjonowania wielocelowego limitu kredytowego, o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 37/2019, 52/2018, 71/2017, 10/2017, 46/2016, 35/2016. Zmianie ulegają następujące warunki funkcjonowania limitu do kwoty 31.000.000 PLN (bez zmian), limit pasywny (bez możliwości wykorzystania na nowe transakcje) spłacany z bieżących wpływów na rachunki spółki w okresie do 30.11.2021 r. na rzecz uruchomionego wielocelowego limitu kredytowego opisanego w pkt 2. niniejszego raportu.

4. Aneksu nr 3 do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców z dnia 14.12.2018 r. Przedmiotem aneksu jest zmiana warunków funkcjonowania limitu eFinancing, o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 38/2019 i 53/2018. Na wniosek Emitenta ze względu na zakończenie transakcji finansowanych produktem eFinansing umowa ulega rozwiązaniu, a ostateczny termin spłaty wierzytelności sfinansowanej przez Bank na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30.11.2021 r. Zmiany do opisanej powyżej umowy są wynikiem zawarcia przez Emitenta umów wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszego raportu.

Pozostałe warunki zawartych Umów/Aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2021-02-16Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk