• Odbierz prezent
Bowim: raport finansowy (2022-05-27 17:26)
fot. freepik.com
TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody z działalności operacyjnej647 157404 723139 25788 520
Koszty działalności operacyjnej576 164355 986123 98177 861
Zysk na działalności operacyjnej70 99448 73715 27710 660
Zysk brutto57 89040 44112 4578 845
Zysk netto46 46532 0529 9987 010
Zysk netto na akcję zwykłą2,321,640,500,36
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 8545 7124 7031 249
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 573-8221 199-180
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-21 733-5 075-4 677-1 110
31 marca 202231 grudnia 202131 marca 202231 grudnia 2021
Aktywa razem770 776676 396165 669147 062
Zobowiązania razem458 163410 25298 47789 197
W tym: zobowiązania krótkoterminowe370 041304 86379 53666 283
Kapitał własny312 613266 14467 19257 865
Kapitał podstawowy1 9511 951419424
Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647
Wartość księgowa na akcję16,0213,643,442,97
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z działalności operacyjnej621 362425 470133 70793 058
Koszty działalności operacyjnej555 514378 828119 53782 856
Zysk na działalności operacyjnej65 84846 64114 16910 201
Zysk brutto52 82838 49911 3688 420
Zysk netto42 34130 6449 1116 702
Zysk netto na akcję zwykłą2,171,570,470,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 4721 8453 975404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 326-8371 146-183
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 833-2 903-4 268-635
31 marca 202231 grudnia 202131 marca 202231 grudnia 2021
Aktywa razem731 541640 650157 236139 290
Zobowiązania razem421 328372 77890 55981 049
W tym: zobowiązania krótkoterminowe347 465282 65974 68461 456
Kapitał własny310 213267 87266 67758 241
Kapitał podstawowy1 9511 951419424
Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647
Wartość księgowa na akcję15,9013,733,422,99

Podstawowe pozycje jednostkowego i skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
1. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
- kurs na dzień 31.03.2022 wynosił 1 EUR - 4,6525 PLN
- kurs na dzień 31.12.2021 wynosił 1 EUR - 4,5994 PLN
2. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- kurs średni w okresie 01.01.2022 - 31.03.2022 wynosił 1 EUR 4,6472 PLN
- kurs średni w okresie 01.01.2021 - 31.03.2021 wynosił 1 EUR 4,5721 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 19/2022z dnia2022-05-27o treści:

Zarząd Bowim S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje o dokonanej korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.

Korekta polegała na uzupełnieniu danych w skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym, które w wyniku ostatecznego przetwarzania zostały nieuzupełnione.

PlikOpis
1SSF 03 2022.pdfSkrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I kwartał 2022

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
BOWIM - raport okresowy za I kwartał 2022.pdfBOWIM Okresowy raport za I kwartał 2022
1SSF 03 2022.pdfSkrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I kwartał 2022
JSF 03 2022.pdfSkrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Adam Kidała
Wiceprezes Zarządu
2022-05-27Jacek Rożek
Wiceprezes Zarządu
2022-05-27Jerzy Wodarczyk
Wiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk