• Odbierz prezent
Bowim: raport finansowy (2021-04-19 17:10)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-19
BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k., 01-377 Warszawa, ul. Połczyńska 31 A
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody z działalności operacyjnej1 264 7291 384 560282 672321 856
Koszty działalności operacyjnej1 240 6211 371 933277 283318 921
Zysk na działalności operacyjnej24 10812 6265 3882 935
Zysk brutto16 9311 8463 784429
Zysk netto14 6931 6053 284373
Aktywa razem396 317396 26185 88093 052
Zobowowiązania razem265 230274 58357 47464 479
W tym: Zobowiązania krótkoterminowe175 206170 63037 96640 068
Kapitał własny131 087121 67828 40628 573
Kapitał podstawowy1 9511 951423458
Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647
Wartość księgowa na akcję6,726,241,461,47
Zysk netto na akcję zwykłą0,750,080,170,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 1903 4658 983805
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 927-8 116-878-1 887
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-33 3226 336-7 4481 473

Wybrane dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
- kurs na dzień 31.12.2020 wynosił 1 EUR - 4,6148
- kurs na dzień 31.12.2019 wynosił 1 EUR - 4,2585
2. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- kurs średni w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosił 1 EUR - 4,4742
- kurs średni w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 1 EUR - 4,3018

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz GK Bowim za 2020 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2020 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim S.A. za 2020 rok.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2020 rok.pdfSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim S.A. za 2020 r.
Oświadczenie Zarządu o zgodności SF 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA.pdfOświadczenie Zarządu o zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim S.A.
Informacja Zarządu o wyborze biegłego rewidenta SF 2020.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim S.A.
Oświadczenie RN w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Bowim SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie fukcjonowania Komitetu Audytu w Spółce Bowim S.A.
Oświadczenie RN w sprawie oceny sprawozdań Bowim SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz sprawozdania finansowego Spółki Bowim S.A. za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Adam KidałaWiceprezes Zarządu
2021-04-19Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2021-04-19Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Jadwiga KrólickaGłówny Księgowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk