• Odbierz prezent
BOŚ SA: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Wojciecha Hanna na Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. (2021-03-03 15:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Wojciecha Hanna na Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Wojciecha Hanna na stanowisko Prezesa Zarządu.

Wobec powyższego 3 marca br. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Wojciecha Hanna na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła bieg w dniu 18 czerwca 2020 roku, tj. w dniu następnym po dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Hann pełnił funkcję Wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska S.A. i kierował pracami Zarządu Banku, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.

Informacja o wykształceniu, przebiegu pracy zawodowej, niewykonywaniu działalności konkurencyjnej oraz niewpisaniu Pana Wojciecha Hanna do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych została przekazana w raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.MESSAGE (ENGLISH VERSION)BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żelazna32
(ulica)(numer)
22 543 34 34
(telefon)(fax)
bos@bosbank.plwww.bosbank.pl
(e-mail)(www)
527-020-33-13006239498
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-03
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu


2021-03-03
Robert Kasprzak
Wiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk