• Odbierz prezent
BOŚ SA: Pismo BFG w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) (2021-02-23 15:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Pismo BFG w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23.02.2021 r. otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") Pismo informujące o nowym wyznaczonym poziomie MREL, na podstawie danych finansowych Banku wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Docelowy poziom MREL dla Banku na podstawie danych skonsolidowanych wynosi 12,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyka i 4,50% miary ekspozycji całkowitej (w tym z tytułu funduszy własnych i zobowiązań podporządkowanych 12,35% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko oraz 4,48% miary ekspozycji całkowitej).
Jednocześnie została wyznaczona liniowa ścieżka dojścia, zgodnie z którą na dzień 01.01.2022 r. oraz 01.01.2023 r. MREL w odniesieniu do łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko wynosi odpowiednio 11,87% i 12,31% (MREL w odniesieniu do miary ekspozycji całkowitej wynosi kolejno 3% i 3,75%).
Poziomy śródokresowe Bank powinien spełnić do końca roku kalendarzowego w okresie dojścia do docelowego poziomu MREL.
Docelowe poziomy MREL Bank jest zobowiązany spełnić od 01.01.2024 r.

BFG poinformował, że w każdym kolejnym roku kalendarzowym Fundusz będzie dokonywał przeglądu planu przymusowej restrukturyzacji i dostosowywał docelowy poziom MREL do zmieniających się wymogów kapitałowych Banku. Bank powinien utrzymywać poziom MREL wyrażony jako odsetek TREA i TE w sposób ciągły, tzn. zgodnie ze zmieniającą się wartością TREA i TE Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żelazna32
(ulica)(numer)
22 543 34 34
(telefon)(fax)
bos@bosbank.plwww.bosbank.pl
(e-mail)(www)
527-020-33-13006239498
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-23
Wojciech Hann
Wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Banku


2021-02-23
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk