• Odbierz prezent
BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 30 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał (2021-03-03 15:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 30 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1, 5 i 8 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 30 marca 2021 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
9. Podjęcie uchwał/y w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2021 r.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz projekty uchwał NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_30.03.2021.pdfOgłoszenie NWZ 30.03.2021
Projekt uchwał NWZ_30.03.2021.pdfProjekty uchwał NWZ 30.03.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żelazna32
(ulica)(numer)
22 543 34 34
(telefon)(fax)
bos@bosbank.plwww.bosbank.pl
(e-mail)(www)
527-020-33-13006239498
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-03
Wojciech Hann
Prezes Zarządu


2021-03-03
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk