• Odbierz prezent
BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi (2021-02-19 19:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie okresowym za III kwartał 2020 roku, w sprawie przekroczenia ustalonego w umowach kredytowych poziomu:
(1) wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA (w umowach z dwoma bankami),
(2) wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy (w umowie z jednym bankiem),
oraz
(3) wskaźnika marża EBITDA (w umowie z innym bankiem),
informuje, że w dniu 19 lutego 2021 roku, zostało zawarte porozumienie z ostatnią z instytucji bankowych finansujących działalność Spółki w sprawie odstąpienia od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionych kowenantów finansowych za III kwartał 2020 roku.
Mając powyższe na uwadze Emitent wskazuje, iż na dzień zawarcia powyższego porozumienia wszystkie banki finansujące działalność Grupy Kapitałowej Emitenta wyrażają akceptację dla wyższych poziomów wysokości wskaźników lub czasowego zawieszenia ich testowania za III kwartał 2020 roku.
Spółka wyjaśnia, iż:
– wskaźnik obsługi zadłużenia (DSCR) definiowany jest jako obsługa zadłużenia do skorygowanej EBITDA ,
– wskaźnik pokrycia odsetek definiowany jest jako odsetki zapłacone do EBIT,
– termin EBIT definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
– termin EBITDA definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
– termin Skorygowana EBITDA definiowany jest jako EBITDA Grupy Kapitałowej Boryszew skorygowana o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony za ostatnie 12 miesięcy,
– termin dług (zadłużenie) netto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew pomniejszone o posiadane środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej Boryszew,
– termin odsetki zapłacone definiowany jest jako odsetki zapłacone Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
– termin obsługa zadłużenia definiowany jest jako obsługa zadłużenia (spłata rat kapitałowych i odsetek) Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
Powyższe definicje oraz metodologie ich obliczania są takie same jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników we wcześniejszych raportach okresowych Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEWChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 22 658 65 68+48 22 659 75 27
(telefon)(fax)
biuro@boryszew.com.plboryszew.com.pl
(e-mail)(www)
837-000-06-34750010992
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-19
Piotr Lisiecki
Prezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk