• Odbierz prezent
BOOMBIT S.A.: raport finansowy (2022-05-26 17:15)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-05-26
BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BOOMBIT S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-283Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zacna2
(ulica)(numer)
+48 504 210 022
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571040747221062100
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży usług66 153 42 89414 4529 382
Koszt własny sprzedaży(60 925)(36 356)(13 310)(7 952)
Wynik brutto ze sprzedaży5 2286 5381 1421 430
Wynik z działalności operacyjnej2 8804 9706291 087
Wynik przed opodatkowaniem2 9014 9796341 089
Wynik netto2 2733 882497849
Dochody całkowite razem1 9775 0284321 100
Wynik przypadający na 1 akcję w PLN/EUR podstawowy i rozwodniony0,170,210,040,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 7545 2221 4751 142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 559)(2 146)(559)(469)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12(27)3(6)
Przepływy pieniężne netto razem 4 0303 187880697
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa trwałe47 09247 77710 23910 388
Aktywa obrotowe73 49971 85315 98015 622
Aktywa razem120 591119 63026 21926 010
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki
dominującej
77 864 75 86516 92916 495
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące3 241 3 206705697
Kapitał własny razem81 10579 07117 63417 192
Zobowiązania długoterminowe2 9452 979640648
Zobowiązania krótkoterminowe36 54137 5807 9458 171
Razem zobowiązania39 48640 5598 5858 818
Razem kapitał własny i zobowiązania120 591119 63026 21926 010
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży usług40 78927 0308 7775 912
Koszt własny sprzedaży(36 231)(23 205)(7 796)(5 075)
Wynik brutto ze sprzedaży4 5583 825981837
Wynik z działalności operacyjnej3 0792 124663465
Wynik przed opodatkowaniem3 1542 137679467
Wynik netto2 5581 696550371
Dochody całkowite razem2 5581 696550371
Wynik przypadający na 1 akcję w PLN/EUR podstawowy i rozwodniony0,190,130,040,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 1083 2711 530715
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 590)(3 387)(342)(741)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12(28)3(6)
Przepływy pieniężne netto razem 5 57371 1992
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa trwałe40 63242 8738 7339 321
Aktywa obrotowe64 52463 20713 86913 743
Aktywa razem105 156106 08022 60223 064
Kapitał własny razem72 78070 16715 64315 256
Zobowiązania długoterminowe3 1053 167667689
Zobowiązania krótkoterminowe29 27132 7466 2927 119
Razem zobowiązania32 37635 9136 9597 808
Razem kapitał własny i zobowiązania105 156106 08022 60223 064

Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy 2022 i 2021 roku oraz okresy zakończone na dzień 31 marca 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku - 4,6472 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku – 4,5721 EUR/PLN;
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2022 roku – 4,6525 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK BB SA 1Q2022_final-sig-sig.pdfSkonsolidowany Rozszerzony Raport Kwartalny za Q1 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Marcin OlejarzPrezes Zarządu
2022-05-26Marek PertkiewiczCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk