• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. (2023-06-01 15:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2023
Data sporządzenia:2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00 („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, budynek Petrus – sala Audytorium.

Zarząd Banku w załączeniu przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść Projektów uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca ZWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2023 r., począwszy od dnia zwołania ZWZ.


Podstawa prawna
§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ_30_06_2023.pdfOgłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
2-Projekty uchwal ZWZ 30_06_2023.pdfProjekty uchwał ZWZ
3-Uzasadnienie Uchwal ZWZ 30_06_2023.pdfUzasadnienie do uchwał ZWZ
4-Uchwaly RN ZWZ_30_06_2023.pdfUchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ w dniu 30 czerwca 2023 r.
5-Załaczniki_ZWZ_PL.zipZałączniki do projektów uchwał ZWZ
1_Announcement OGM 30_06_2023.pdfAnnouncement of the Management Board of BNP Paribas Bank
Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting
on June 30, 2023
2_Draft OGM resolutions 30_06_2023.pdfDraft OGM resolutions
3_Rationale for OGM resolutions 30_06_2023.pdfRationale for the resolutions to be considered by the OGM on June 30, 2023
4_SB resolutions OGM 30_06_2023.pdfSupervisory Board resolutions regarding matters submitted to the
agenda of the OGM on June 30, 2023
5_Attachments_OGM_EN.zipAttachments to draft OGM resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Ordinary General Meeting

current report no. 22/2023

date: 1 June 2023

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1) para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Ordinary General Meeting for 30 June 2023 at 12:00 CEST (12:00 noon) (“the OGM”), which will be held at the registered office of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Petrus building – Audytorium.

The Management Board of the Bank encloses the full content of the Announcement of the convention of the Ordinary General Meeting, the content of Draft resolutions, proposed amendments to the Bank's Articles of Association and documents which are to be discussed at the General Meeting, relevant to the resolutions or considered matters, and which have not previously disclosed to the public.

All information and documentation regarding the OGM will be available on the Bank's website https://www.bnpparibas.pl/en/investor-relations/general-meeting in the section: Ordinary General Meeting – June 30, 2023, starting from the date of convening of the OGM.

Legal basis

§19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757).


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-06-01 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2023-06-01 Aleksandra Zouner Dyrektorka Zarządzająca
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk