• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. (2021-05-12 18:04)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr22/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat


Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 r. powołała Panią Agnieszkę Wolską do Zarządu Banku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 września 2021 r. na okres aktualnej kadencji Zarządu Banku.

Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanego członka Zarządu.

Pani Agnieszka Wolska
Pani Agnieszka Wolska ukończyła Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery uczestniczyła również w licznych kursach z zakresu finansów, zarządzania i przywództwa.
Ma ponad 17-letnie doświadczenie w międzynarodowych bankach giełdowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. w Banku BPH w Departamencie Finansowania Strukturalnego. W 2006 r. objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego. W 2007 r. została Zastępcą Dyrektora Biura ds. Kompleksowych Rozwiązań dla Przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A., a w 2010 r. kierowała pracami Biura TMT w tym banku. W roku 2014 objęła stanowisko Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw w Santander Bank Polska S.A., a w 2016 r. została w tym banku mianowana na stanowisko Dyrektor Obszaru Bankowości Korporacyjnej. W tym samym roku dołączyła do grona kilkunastu menedżerów najwyższego szczebla w Santander Bank Polska S.A., tworzących zespół zarządzający działalnością w Polsce. W 2018 r. została w Santander Bank Polska S.A. powołana na stanowisko Dyrektor Obszaru Bankowości Biznesowej i Bankowości Korporacyjnej.
Pani Agnieszka Wolska spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Agnieszka Wolska nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.
Ponadto Pani Agnieszka Wolska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Podstawa prawna
§5 pkt 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the composition of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.

current report no. 22/2021

date: 12 May 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that at the meeting held on 12 May 2021, the Bank’s Supervisory Board appointed Ms Agnieszka Wolska to the position of the Vice President of the Bank’s Management Board, effective 1 September 2021 till the end of the current term of office of the Bank’s Management Board.

Hereby, the Bank discloses information on the expertise and experience of the newly appointed member of the Management Board.

Ms Agnieszka Wolska

Ms Agnieszka Wolska graduated in Finance and Banking from the Warsaw School of Economics. During her career, she also participated in numerous courses in finance, management and leadership.

She has over 17 years of experience in stock-listed international banks. She started her professional career in 2003 at Bank BPH in the Structured Finance Department. In 2006, she took the position of Deputy Head of the Structured Finance Department. She became the Deputy Head of Corporate Solutions at Bank Pekao S.A. in 2007, and the Head of the TMT Bureau at this bank in 2010. In 2014, she took the position of the Head of Large Corporate Department at Santander Bank Polska S.A., and in 2016 she was appointed Head of Corporate Banking Area at this bank. In the same year, she joined the group of top-level executives at Santander Bank Polska S.A., forming executive management team of Polish operations. In 2018, she was appointed to the position of Head of Business and Corporate Banking Area at Santander Bank Polska S.A.

Ms. Agnieszka Wolska meets requirements of Article 22aa of the Banking Law Act dated 29 August 1997 (as amended).

On the basis of the representation submitted, it should be stated that Ms Agnieszka Wolska neither runs any other activity competitive to the Bank nor is a partner in any company competitive to the Bank nor is a member of a body of any company competitive to the Bank nor is a member of a body of any other legal entity competitive to the Bank.

Furthermore, Ms Agnieszka Wolska has not been entered into the Register of Insolvent Debtors.

Legal basis

§5 point 5 and §10 of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757)BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-05-12 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk