• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (2021-06-02 20:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. wpłynęło do Banku zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Banku – BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V. („Akcjonariusze”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusze poinformowali, że w dniu 2 czerwca 2021 r. zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariuszy nie więcej niż 7.472.786 akcji zwykłych na okaziciela Banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,07% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,07% ogólnej liczby głosów w Banku („Akcje Sprzedawane”).

Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 7.472.786, co stanowi 5,07% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku, z czego:
1. BNP Paribas SA sprzeda 1.858.911 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 1,26% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku, a
2. Rabobank International Holding B.V. sprzeda 5.613.875 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 3,81% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB:
1. BNP Paribas SA będzie bezpośrednio posiadać 93.501.327 akcji Banku reprezentujących ok. 63,38% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku, a wraz z innymi podmiotami grupy kapitałowej BNP Paribas SA będzie kontrolować łącznie 128.991.553 akcje Banku reprezentujące ok. 87,44% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku, a
2. Rabobank International Holding B.V. nie będzie posiadać żadnych akcji Banku.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie pełni rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora (ang. Global Coordinator) oraz Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Bookrunner) w związku z ABB.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Notification from two shareholders of BNP Paribas Bank Polska S.A. regarding the completion of the sale of a portion of their shares in BNP Paribas Bank Polska S.A. through an accelerated book-building process

current report no. 32/2021

date: 2 June 2021

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited by law.

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) announces that on June 2, 2021, it was notified by two of the Bank’s shareholders, BNP Paribas SA and Rabobank International Holding B.V. (the “Shareholders”) (the “Notification”), that on June 2, 2021, the accelerated book-building process (the ”ABB”) the purpose of which was the sale by the Shareholders of no more than 7,472,786 ordinary bearer shares in the Bank constituting jointly no more than 5.07% of the shares in the Bank’s share capital and representing no more than 5.07% of the total number of votes in the Bank (the ”Sale Shares”) has been completed.

Pursuant to the Notification, as a result of the ABB the final number of the Sale Shares was set at 7,472,786, which constitutes 5.07% of the shares in the share capital of the Bank and in the total number of votes in the Bank, out of which:

1. BNP Paribas SA will sell 1,858,911 Sale Shares, representing 1.26% of the shares in the Bank’s share capital and in the total number of votes in the Bank, and

2. Rabobank International Holding B.V. will sell 5,613,875 Sale Shares, representing no more than 3.81% of the shares in the Bank’s share capital and in the total number of votes in the Bank.

Following the settlement of the sale transactions within the ABB:

1. BNP Paribas SA will directly hold 93,501,327 shares representing approximately 63.38% of the total number of shares and votes in the Bank, and together with the other entities of the BNP Paribas SA capital group it will hold 128,991,553 shares representing approximately 87.44% of the total number of shares and votes in the Bank, and

2. Rabobank International Holding B.V. will not hold any shares in the Bank.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (PKO BP Securities) is acting as the Global Coordinator and the Bookrunner in relation to the ABB.

This material does not constitute an advertisement within the meaning of Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.

Neither this material nor any part hereof is intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or in the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication, or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

This material does not contain or constitute or form part of any offer or invitation, or any solicitation or recommendation of an offer, for securities, and under no circumstances shall form the basis of a decision whether or not to invest in the securities of the Company.

Legal basis

Article 17, section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR).

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS BANK POLSKA SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
KASPRZAKA2
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.bnpparibas.pl
(e-mail)(www)
526-100-85-46010778878
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-06-02 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk