• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (2021-05-31 20:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. wpłynęło do Banku zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Banku – BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V. („Akcjonariusze”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusze poinformowali o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu skierowanego wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria („ABB”), którego celem jest sprzedaż przez Akcjonariuszy nie więcej niż 7.472.786 akcji zwykłych na okaziciela Banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,07% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,07% ogólnej liczby głosów w Banku („Akcje Sprzedawane”), przy czym:
1. BNP Paribas SA oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 1.858.911 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 1,26% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku; a
2. Rabobank International Holding B.V. oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 5.613.875 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 3,81% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („BM PKO BP”) pełni rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora (ang. Global Coordinator) oraz Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Bookrunner) w związku z ABB.

Zgodnie z Zawiadomieniem:
ABB może być zakończone w każdym czasie. Akcjonariusze zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.
Zamiarem BNP Paribas SA jest pozostanie strategicznym inwestorem w Banku i dalsze wspieranie Banku w jego dalszym rozwoju. Po zakończeniu ABB i przy założeniu sprzedaży wszystkich Akcji Sprzedawanych wskazanych powyżej:
1. BNP Paribas SA będzie bezpośrednio posiadać 93.501.327 akcji Banku reprezentujących ok. 63,38% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku, a wraz z innymi podmiotami grupy kapitałowej BNP Paribas SA będzie kontrolować łącznie 128.991.553 akcje Banku reprezentujące ok. 87,44% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku; a
2. Rabobank International Holding B.V. nie będzie posiadać żadnych akcji Banku.
W związku z ABB, Akcjonariusze zobowiązali się wobec BM PKO BP do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji Banku przez okres 90 dni od dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification from two shareholders of BNP Paribas Bank Polska S.A. regarding the commencement of the sale of a portion of their shares in BNP Paribas Bank Polska S.A. through an accelerated book-building process

current report no. 30/2021

date: 31 May 2021

Not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited by law.

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) announces that on May 31, 2021, it was notified by two of the Bank’s shareholders, BNP Paribas SA and Rabobank International Holding B.V. (the “Shareholders”) (the “Notification”), that an accelerated book-building process directed to selected investors meeting specified criteria (the “ABB”) has begun. The purpose of the ABB is the sale by the Shareholders of no more than 7,472,786 ordinary bearer shares in the Bank constituting jointly no more than 5.07% of the shares in the Bank’s share capital and representing no more than 5.07% of the total number of votes in the Bank (the “Sale Shares”), out of which:

1. BNP Paribas SA offers for sale in the ABB no more than 1,858,911 Sale Shares, representing no more than 1.26% of the shares in the Bank’s share capital and in the total number of votes in the Bank; and

2. Rabobank International Holding B.V. offers for sale in the ABB no more than 5,613,875 Sale Shares, representing no more than 3.81% of the shares in the Bank’s share capital and in the total number of votes in the Bank.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (PKO BP Securities) („BM PKO BP”) is acting as the Global Coordinator and the Bookrunner in relation to the ABB.

Pursuant to the Notification:

The ABB can be closed at any time. The Shareholders reserve the right to change the terms and dates of the ABB at any time, to suspend the ABB, and/or to cancel the ABB at any time.

The intention of BNP Paribas SA is to remain strategic investor in the Bank and to support the Bank in its further development. Upon the completion of the ABB and assuming that all of the Sale Shares indicated above have been sold:

1. BNP Paribas SA will directly hold 93,501,327 shares representing approximately 63.38% of the total number of shares and votes in the Bank, and together with the other entities of the BNP Paribas SA capital group it will hold 128,991,553 shares representing approximately 87.44% of the total number of shares and votes in the Bank; and

2. Rabobank International Holding B.V. will not hold any shares in the Bank.

In connection with the ABB, the Shareholders have undertaken towards BM PKO BP to comply with a lock-up undertaking in respect of the shares remaining in the Bank for a period of 90 days from the date of entering into the sale transactions within the ABB.

This material does not constitute an advertisement within the meaning of Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.

Neither this material nor any part hereof is intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or in the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication, or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

This material does not contain or constitute or form part of any offer or invitation, or any solicitation or recommendation of an offer, for securities, and under no circumstances shall form the basis of a decision whether or not to invest in the securities of the Company.

Legal basis

Article 17, section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR).BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-31 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-05-31 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk