• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 24 marca 2021 r. (2021-03-24 17:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 24 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („ZWZ”) zwołanym na dzień 24 marca 2021 r.


Akcjonariusze:
1. BNP Paribas SA – 38.101.063 głosów na ZWZ, co stanowi 25,85% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 43,58% liczby głosów na ZWZ;
2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35.490.226 głosów na ZWZ, co stanowi 24,07% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 40,59% liczby głosów na ZWZ;
3. European Bank for Reconstruction and Development – 6.700.000 głosów na ZWZ, co stanowi 4,54% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 7,66% liczby głosów na ZWZ;
4. Rabobank International Holding B.V. – 5.613.875 głosów na ZWZ, co stanowi 3,81% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 6,42% liczby głosów na ZWZ.


Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Ordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. held on 24 March 2021

current report no. 13/2021

date: 24 March 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby submits the list of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Ordinary General Meeting of the Bank (the “OGM”) held on 24 March 2021.

Shareholders:

1. BNP Paribas SA – 38,101,063 votes at the OGM, which represents 25.85% of the total number of votes and 43.58% of votes at the OGM;

2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35,490,226 votes at the OGM, which represents 24.07% of the total number of votes and 40.59% of votes at the OGM;

3. European Bank for Reconstruction and Development – 6,700,000 votes at the OGM, which represents 4.54% of the total number of votes and 7.66% of votes at the OGM;

4. Rabobank International Holding B.V. – 5,613,875 votes at the OGM, which represents 3.81% of the total number of votes and 6.42% of votes at the OGM.

Legal basis

Article 70, item 3) of the Act dated 29 July 2005 on Public Offering and Conditions of Financial Instruments Introduction into an Organized Trading System and on Public Companies (consolidated text - Journal of Laws of 2019, item 623 as amended)


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS BANK POLSKA SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
KASPRZAKA2
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.bnpparibas.pl
(e-mail)(www)
526-100-85-46010778878
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-24 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-03-24 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk