• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (2021-06-02 17:15)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr31/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat


Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że dzisiaj otrzymał rezygnację Pana Józefa Wancera z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2021 r.
Przyczyną rezygnacji Pana Józefa Wancera jest zamiar ograniczenia aktywności zawodowej.

Pan Józef Wancer jest związany z Bankiem od września 2013 r., kiedy objął funkcję Prezesa Zarządu Banku BGŻ, należącego wówczas do holenderskiego Rabobanku. W okresie tym Rabobank prowadził proces sprzedaży większościowego pakietu akcji, następnie zarząd Banku pod przewodnictwem Pana Józefa Wancera przygotował proces połączenia z Rabobank Polska oraz z BNP Paribas. Pan Józef Wancer kierował Bankiem do końca sierpnia 2015 r., we wrześniu 2015 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku pragną wyrazić podziękowanie dla Pana Józefa Wancera za wkład wniesiony w transformację i rozwój BNP Paribas Bank Polska oraz umocnienie jego pozycji rynkowej. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Pan Józef Wancer nadal będzie współpracował z Bankiem w roli doradczej i mentoringowej.
Wybór nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku zostanie dokonany na posiedzeniu dnia 17 czerwca.


Podstawa prawna
§5 pkt 4 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation of a Member of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.

current report no. 31/2021

date: 2 June 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby informs that today the Bank received resignation of Mr. Józef Wancer from the function of the Member of the Supervisory Board and Chairman of the Bank’s Supervisory Board, effective as of 30 June 2021.

The reason of Mr. Józef Wancer resignation is intention to limit his professional activity.

Mr. Józef Wancer has been associated with the Bank since September 2013, when he assumed the position of the President of the Management Board of Bank BGŻ, then owned by the Dutch Rabobank. During this period, Rabobank conducted the process of selling the majority stake. Then the Management Board of the Bank, chaired by Mr. Józef Wancer, prepared the process of merging with Rabobank Polska and BNP Paribas. Mr. Józef Wancer managed the Bank until the end of August 2015, and in September 2015 he took the position of the Chairman of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska.

The Management Board and Supervisory Board of the Bank would like to express their appreciation to Mr. Józef Wancer for his contribution to the transformation and development of BNP Paribas Bank Polska and the strengthening of its market position. At the same time, the Management Board informs that Mr. Józef Wancer will continue to cooperate with the Bank in an advisory and mentoring role.

The new Chairman of the Bank's Supervisory Board will be elected at the meeting on 17 June.

Legal basis

§5 point 4 and §9 of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757).BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-06-02 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk