• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: raport finansowy (2021-08-12 07:21)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlabanków

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF

w walucie
data przekazania:BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)


Mazars Audyt Sp. z o.o.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat30.06.202130.06.202030.06.202130.06.2020

Wynik z tytułu odsetek 1 491 728 1 573 773 328 054 354 354

Wynik z tytułu prowizji 497 130 407 059 109 327 91 654

Zysk brutto 509 705 513 297 112 092 115 575

Zysk netto 295 943 334 127 65 082 75 233

Całkowite dochody ogółem 123 681 396 175 27 199 89 203

Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 100 959 648 348 242 118 145 983

Wskaźniki30.06.202130.06.202030.06.202130.06.2020

Liczba akcji (szt.) 147 518 782 147 418 918 147 518 782 147 418 918

Zysk (strata) na jedną akcję 2,01 2,270,44 0,51

Sprawozdanie z sytuacji finansowej30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020

Aktywa razem 124 022 771 119 577 288 27 433 811 25 911 695

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 78 505 722 74 097 269 17 365 449 16 056 442

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 374 555 1 539 848 304 051 333 676

Zobowiązania razem 111 864 623 107 546 761 24 744 431 23 304 750

Zobowiązania wobec klientów 95 971 665 90 051 004 21 228 912 19 513 523

Kapitał akcyjny 147 519 147 419 32 631 31 945

Kapitał własny razem 12 158 148 12 030 527 2 689 380 2 606 944

Adekwatność kapitałowa30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020

Fundusze własne razem 15 837 456 15 748 450 3 503 242 3 412 596

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 87 584 796 84 447 701 19 373 738 18 299 320

Łączny współczynnik kapitałowy18,08%18,65%18,08%18,65%

Współczynnik kapitału Tier113,28%13,55%13,28%13,55%

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat30.06.202130.06.202030.06.202130.06.2020

Wynik z tytułu odsetek 1 458 228 1 544 080 320 687 347 668

Wynik z tytułu prowizji 473 915 388 068 104 221 87 378

Zysk brutto 503 120 506 916 110 644 114 138

Zysk netto 290 664 329 799 63 922 74 258

Całkowite dochody ogółem 118 402 391 847 26 038 88 229

Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 259 165 545 626 276 910 122 854

Wskaźniki30.06.202130.06.202030.06.202130.06.2020

Liczba akcji (szt.) 147 518 782 147 418 918 147 518 782 147 418 918

Zysk (strata) na jedną akcję 1,97 2,24 0,43 0,50

Sprawozdanie z sytuacji finansowej30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020

Aktywa razem 119 690 262 115 668 150 26 475 461 25 064 607

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 74 368 292 70 446 975 16 450 250 15 265 445

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 374 555 1 539 848 304 051 333 676

Zobowiązania razem 107 514 533 103 614 612 23 782 192 22 452 677

Zobowiązania wobec klientów 97 038 385 91 466 551 21 464 870 19 820 263

Kapitał akcyjny 147 519 147 419 32 631 31 945

Kapitał własny razem 12 175 729 12 053 538 2 693 269 2 611 931

Adekwatność kapitałowa30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020

Fundusze własne razem 15 872 542 15 788 897 3 511 003 3 421 361

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 83 750 695 81 145 805 18 525 636 17 583 818

Łączny współczynnik kapitałowy18,95%19,46%18,95%19,46%

Współczynnik kapitału Tier113,93%14,16%13,93%14,16%
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje następujące kursy:

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:

- na dzień 30.06.2021 r. - 1 EUR = 4,5208 PLN

- na dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,6148 PLN

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:

- dla okresu od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. - 1 EUR = 4,5472 PLN

- dla okresu od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. - 1 EUR = 4,4413 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

1. SF BNPPARIBAS GK_2021_06_PL.pdfSkonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BNP Paribas S.A. Bank Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.

2. BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_SOLO_PL.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A.

3. GK BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_CONSO_PL.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

4. BNPP_Sprawozdanie z dzialalnosci 1H 2021 PL.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w I półroczu 2021 r.

_1. SF BNPPARIBAS GK_2021_06_EN.pdfInterim Consolidated Report of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the 6-month period ended on 30 June 2021

_2. BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_SOLO_ENG.pdfIndependent auditor’s report on review of Interim condensed separate financial statements of BNP Paribas Bank Polska S.A.

_3. GK BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_CONSO_ENG.pdfIndependent auditor’s report on review of Interim condensed consolidated financial statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group

_4. BNPP_Sprawozdanie z dzialalnosci 1H 2021_EN.pdfManagement Board Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group in the first half of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-12 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-08-12 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk