• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: raport finansowy (2021-05-13 07:11)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla banków

(rodzaj emitenta)


za 1 kwartał roku obrotowego
2021 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF

w walucie
data przekazania:BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat31.03.202131.03.202031.03.202131.03.2020

Wynik z tytułu odsetek 733 130 810 492 160 349 184 359

Wynik z tytułu prowizji 247 286 206 760 54 086 47 031

Zysk brutto 275 832 189 853 60 329 43 185

Zysk netto 163 986 115 081 35 867 26 177

Całkowite dochody ogółem 71 636 123 035 15 668 27 986

Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 229 446(1 048 846) 268 902(238 577)

Wskaźniki31.03.202131.03.202031.03.202131.03.2020

Liczba akcji (szt.)147 418 918 147 418 918147 418 918 147 418 918

Zysk (strata) na jedną akcję 1,11 0,78 0,24 0,18

Sprawozdanie z sytuacji finansowej31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020

Aktywa razem 122 095 011 119 577 288 26 198 960 25 911 695

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 75 407 355 74 097 269 16 180 794 16 056 442

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 449 151 1 539 848 310 957 333 676

Zobowiązania razem 109 990 479 107 546 761 23 601 588 23 304 750

Zobowiązania wobec klientów 94 687 974 90 051 004 20 318 000 19 513 523

Kapitał akcyjny 147 419 147 419 31 633 31 945

Kapitał własny razem 12 104 532 12 030 527 2 597 372 2 606 944

Adekwatność kapitałowa31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020

Fundusze własne razem 16 012 501 15 748 450 3 435 938 3 412 596

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 85 123 839 84 447 701 18 265 742 18 299 320

Łączny współczynnik kapitałowy18,81%18,65%18,81%18,65%

Współczynnik kapitału Tier113,79%13,55%13,79%13,55%
Wybrane jednostkowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat31.03.202131.03.202031.03.202131.03.2020

Wynik z tytułu odsetek 716 772 796 106 156 771 181 087

Wynik z tytułu prowizji 237 746 196 739 51 999 44 751

Zysk brutto 267 877 192 916 58 589 43 882

Zysk netto 157 471 118 121 34 442 26 868

Całkowite dochody ogółem 65 121 126 074 14 243 28 678

Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 374 292(1 190 269) 300 582(270 745)

Wskaźniki31.03.202131.03.202031.03.202131.03.2020

Liczba akcji (szt.)147 418 918 147 418 918147 418 918 147 418 918

Zysk (strata) na jedną akcję 1,07 0,80 0,23 0,18

Sprawozdanie z sytuacji finansowej31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020

Aktywa razem 118 157 073 115 668 150 25 353 963 25 064 607

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 71 600 990 70 446 975 15 364 030 15 265 445

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 449 151 1 539 848 310 957 333 676

Zobowiązania razem 106 036 045 103 614 612 22 753 051 22 452 677

Zobowiązania wobec klientów 95 955 035 91 466 551 20 589 884 19 820 263

Kapitał akcyjny 147 419 147 419 31 633 31 945

Kapitał własny razem 12 121 028 12 053 538 2 600 912 2 611 931

Adekwatność kapitałowa31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020

Fundusze własne razem 16 047 390 15 788 897 3 443 424 3 421 361

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 81 686 557 81 145 805 17 528 176 17 583 818

Łączny współczynnik kapitałowy19,65%19,46%19,65%19,46%

Współczynnik kapitału Tier114,41%14,16%14,41%14,16%
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje następujące kursy:

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:

- na dzień 31.03.2021 r. - 1 EUR = 4,6603 PLN

- na dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,6148 PLN

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:

- dla okresu od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r. - 1 EUR = 4,5721 PLN

- dla okresu od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. - 1 EUR = 4,3963 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2021_03_GK BNPPARIBAS.pdfSkonsolidowany Raport Śródroczny Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank
Polska S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku
2021_03_GK BNPPARIBAS_EN_.pdfInterim Consolidated Report of the Capital Group of BNP Paribas Bank Polska
S.A for the period of 3 months ended 31 March 2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-13 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-05-13 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk