• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: raport finansowy (2021-02-26 17:29)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresoddozawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie
data przekazania:BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)NMH2KF074RKAGTH4CM63
0000011571

(LEI)


(KRS)Mazars Audyt Sp. z o.o.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Rachunek zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek3 060 070,003 168 759,00683 937,00736 619,00
Wynik z tytułu prowizji916 095,00819 937,00204 751,00190 605,00
Zysk brutto1 110 567,00872 955,00248 216,00202 930,00
Zysk netto733 095,00614 694,00163 849,00142 894,00
Całkowite dochody ogółem863 677,00598 766,00193 035,00139 195,00
Przepływy środków pieniężnych netto, razem-1 127 889,001 407 756,00-252 087,00327 251,00
Wskaźniki
Liczba akcji (szt.)147 418 918,00147 418 918,00147 418 918,00147 418 918,00
Zysk (strata) na jedną akcję4,974,171,110,97
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa razem119 577 288,00109 954 142,0025 911 695,0025 819 923,00
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu74 097 269,0071 836 643,0016 056 442,0016 869 002,00
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat1 539 848,001 974 396,00333 676,00463 636,00
Zobowiązania razem107 546 761,0098 794 759,0023 304 750,0023 199 427,00
Zobowiązania wobec klientów90 051 004,0086 134 984,0019 513 523,0020 226 602,00
Kapitał akcyjny147 419,00147 419,0031 945,0034 618,00
Kapitał własny razem12 030 527,0011 159 383,002 606 944,002 620 496,00
Adekwatność kapitałowa
Fundusze własne razem15 748 450,0012 593 377,003 412 596,002 957 233,00
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko84 447 701,0083 692 266,0018 299 320,0019 652 992,00
Łączny współczynnik kapitałowy18,6515,0518,6515,05
Współczynnik kapitału Tier113,5512,8013,5512,80
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje następujące kursy:
Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:
- na dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,6148 PLN
- na dzień 31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,2585 PLN
Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:
- dla okresu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,4742 PLN
- dla okresu od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,3018 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

BNPParibasBankPol-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

BNPParibasBankPol-2020-12-31.zip.xades Podpisy elektroniczne - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

SprawozdanieZBadaniaSkonsolidowaneBNP2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

SprawozdanieZBadaniaSkonsolidowaneBNP2020.xhtml.xades Podpisy elektroniczne - sprawozdanie biegłego

_4-Sprawozdanie z dzialalnossci GK BNP 2020 PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.)

_4-Sprawozdanie z dzialalnossci GK BNP 2020 PL.xhtml.xades Podpisy elektroniczne - Sprawozdanie Zarządu

Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.xhtmlRaport CSR i zrównoważonego rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku

Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.xhtml.xades Podpisy elektroniczne - raport CSR i ZR

_5-Oswiadczenia RN BNP Paribas_PL.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk