• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: raport finansowy (2021-02-26 17:13)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)NMH2KF074RKAGTH4CM63
KRS 0000011571

(LEI)


(KRS)Mazars Audyt Sp. z o.o.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Rachunek zysków i strat

Wynik z tytułu odsetek3 000 489,003 117 110,00670 620,00724 606,00

Wynik z tytułu prowizji876 048,00785 924,00195 800,00182 697,00

Zysk brutto1 110 339,00885 842,00248 165,00205 924,00

Zysk netto731 060,00628 696,00163 395,00146 149,00

Całkowite dochody ogółem861 707,00612 797,00192 595,00142 453,00

Przepływy środków pieniężnych netto, razem-1 314 602,001 425 733,00-293 818,00331 430,00

Wskaźniki

Liczba akcji (szt.)147 418 918,00147 418 918,00147 418 918,00147 418 918,00

Zysk (strata) na jedną akcję4,964,261,110,99

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa razem115 668 150,00106 592 130,0025 064 607,0025 030 440,00

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu70 446 975,0068 651 562,0015 265 445,0016 121 067,00

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat1 539 848,001 974 396,00333 676,00463 636,00

Zobowiązania razem103 614 612,0095 407 828,0022 452 677,0022 404 093,00

Zobowiązania wobec klientów91 466 551,0088 445 327,0019 820 263,0020 769 127,00

Kapitał akcyjny147 419,00147 419,0031 945,0034 618,00

Kapitał własny razem12 053 538,0011 184 302,002 611 931,002 626 348,00

Adekwatność kapitałowa

Fundusze własne razem15 788 897,0012 651 988,003 421 361,002 970 996,00

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko81 145 805,0080 852 563,0017 583 818,0018 986 160,00

Łączny współczynnik kapitałowy19,4615,6519,4615,65

Współczynnik kapitału Tier114,1613,3214,1613,32
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Bank stosuje następujące kursy:
Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:
- na dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,6148 PLN
- na dzień 31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,2585 PLN
Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:
- dla okresu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,4742 PLN
- dla okresu od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,3018 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020_12_BNPPARIBAS_Sprawozdanie jednostkowe.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
2020_12_BNPPARIBAS_Sprawozdanie jednostkowe.xhtml.xades Podpisy elektroniczne - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
SprawozdanieZBadaniaJednostkoweBNP2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
SprawozdanieZBadaniaJednostkoweBNP2020.xhtml.xades Podpisy elektroniczne - Sprawozdanie biegłego
_4-Sprawozdanie z dzialalnossci GK BNP 2020 PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.)
_4-Sprawozdanie z dzialalnossci GK BNP 2020 PL.xhtml.xades Podpisy elektroniczne - Sprawozdanie Zarządu
Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.xhtmlRaport CSR i zrównoważonego rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku
Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.xhtml.xades Podpisy elektroniczne - Raport CSR i ZR
_5-Oswiadczenia RN BNP Paribas_PL.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk