• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Powołanie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję (2021-03-08 18:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Powołanie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 8 marca 2021 r. pan Jerzy Śledziewski, Wiceprezes Zarządu Banku złożył oświadczenie, że z powodów osobistych nie będzie ubiegał się o stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku na kolejną trzyletnią kadencję.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8 marca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Banku nowej kadencji na 9 (dziewięć) osób oraz powołała Zarząd na nową 3-letnią kadencję w składzie obejmującym następujące osoby:

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA W ZARZĄDZIE BANKU
Przemysław Gdański Prezes Zarządu
Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
André Boulanger Wiceprezes Zarządu
Przemysław Furlepa Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu
Magdalena Nowicka Wiceprezes Zarządu
Volodymyr Radin Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane na wskazane stanowiska w Zarządzie Banku, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020, które odbędzie się dnia 24 marca 2021 r.

Życiorysy poszczególnych członków Zarządu zamieszczone są na stronie internetowej Banku.
Jednocześnie Bank informuje, że żadna z powołanych osób nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.
Powołani członkowie Zarządu nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna
§5 pkt. 4) i 5), §9 i §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the new term of office

current report no. 8/2021

date: 8 March 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby announces that on 8 March 2021 Mr Jerzy Śledziewski, Vice-President of the Bank’s Management Board submitted the statement that due to personal reasons will not apply for the function of Vice-President of the Bank’s Management Board for the new term of office.

At the same time, the Bank informs that at the meeting held on 8 March 2021, the Supervisory Board resolved that in the new term of office, the Management Board would consist of nine (9) members, and appointed the Management Board for the new three-year term of office in the composition of the following persons:

FULL NAME OFFICE HELD IN THE MANAGEMENT BOARD OF THE BANK

Przemysław Gdański President of the Management Board

Jean-Charles Aranda Vice-President of the Management Board

André Boulanger Vice-President of the Management Board

Przemysław Furlepa Vice-President of the Management Board

Wojciech Kembłowski Vice-President of the Management Board

Kazimierz Łabno Vice-President of the Management Board

Magdalena Nowicka Vice-President of the Management Board

Volodymyr Radin Vice-President of the Management Board

Pursuant to the resolutions passed, the above persons were appointed to the specified positions in the Management Board for the new term of office which would commence on the date of holding the Bank’s General Meeting to approve the 2020 financial statements, scheduled on 24 March 2021.

The curricula vitae of specific Management Board members are published on the Bank’s website.

At the same time, the Bank informs that none of the appointed persons neither runs any other activity competitive to the Bank nor is a partner in any company competitive to the Bank nor is a member of a body of any company competitive to the Bank nor is a member of a body of any other legal entity competitive to the Bank.

The appointed Management Board members are not entered into the Register of Insolvent Debtors maintained under the National Court Register Law.

Legal basis

§5 points 4) and 5), §9 and §10 of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states.


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-03-08 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk