• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Powołanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję (2021-03-24 12:01)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat


Powołanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. na nową kadencję

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 marca 2021 r. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji na 11 osób i działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 2 pkt 2 i §16 ust. 1 Statutu Banku, powołało następujące osoby na członków Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję:

1. Jarosław Bauc – członek niezależny
2. Francois Benaroya
3. Stefaan Decraene
4. Magdalena Dziewguć – członek niezależny
5. Vincent Metz
6. Piotr Mietkowski
7. Jean-Paul Sabet
8. Lucyna Stańczak-Wuczyńska - członek niezależny
9. Stephane Vermeire
10. Józef Wancer
11. Mariusz Warych – członek niezależny

Wszystkie powołane osoby były członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
Bank informuje, że żadna z powołanych osób nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku. Ponadto żadna z powołanych osób nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Życiorysy zawodowe, informacje o wykształceniu powołanych członków Rady Nadzorczej oraz informacje o funkcjach pełnionych przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach kapitałowych i osobowych dostępne są na stronie internetowej Banku: https://www.bnpparibas.pl/o-banku/rada.

Podstawa prawna
§5 pkt 5) oraz §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby announces that the Annual General Meeting held on 24 March 2021 fixed the number of Members of the Bank’s Supervisory Board in the new term of office at 11 persons and acting pursuant to Article 385, §1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, as well as on the basis of §12 item 2.2 and §16 item 1 of the Bank’s Articles of Association, appointed the following persons as members of the Supervisory Board for the next five-year term of office:

1. Jarosław Bauc – independent member

2. Francois Benaroya

3. Stefaan Decraene

4. Magdalena Dziewguć – independent member

5. Vincent Metz

6. Piotr Mietkowski

7. Jean-Paul Sabet

8. Lucyna Stańczak-Wuczyńska – independent member

9. Stephane Vermeire

10. Józef Wancer

11. Mariusz Warych – independent member

All appointed persons were members of the Supervisory Board of the previous term of office.

The Bank informs that none of the appointed persons neither runs any other activity competitive to the Bank nor is a partner in any company competitive to the Bank nor is a member of a body of any company competitive to the Bank nor is a member of a body of any other legal entity competitive to the Bank. Moreover, none of the appointed persons is entered in the Register of Insolvent Debtors.

The professional CVs and education details of the appointed Supervisory Board members and information on the functions performed by the Supervisory Board members in other companies and partnerships are available on the Bank’ website at: https://www.bnpparibas.pl/english-info/bank-autorithies.

Legal basis

§5 point 5) and §10 of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS BANK POLSKA SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
KASPRZAKA2
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.bnpparibas.pl
(e-mail)(www)
526-100-85-46010778878
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-24 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarzadu


2021-03-24 Aleksandra Zouner Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk