• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A. (2021-03-31 20:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., zawierającego informację o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z dnia 31 stycznia 2020 r.:
• uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
• uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31.01.2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym w ramach programu motywacyjnego, zmienionej Uchwałą nr 37/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. (o której Bank informował raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.),

Zarząd Banku informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 513/2021 w sprawie zawarcia przez KDPW z Bankiem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do 576 000 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Akcje Serii M”) pod kodem ISIN PLBGZ0000010, pod warunkiem wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Banku oznaczone kodem ISIN PLBGZ0000010.

Zarejestrowanie Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi nie wcześniej niż w dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, składanych po podjęciu przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu ww. akcji, w liczbie do 576 000, do obrotu na tym rynku regulowanym.
Podstawa prawna
§17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimMESSAGE (ENGLISH VERSION)


Statement of the Central Securities Depository of Poland on conditional registration of series M shares of BNP Paribas Bank Polska S.A.

current report no. 15/2021

date: 31 March 2021

With reference to current report No. 3/2020 dated 31 January 2020, containing information on the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) on 31 January 2020:

• resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated 31 January 2020 on the implementation of the incentive programme for persons having material impact on the Bank’s risk profile,

• resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting dated 31 January 2020 on issuance of subscription warrants, conditional increase of share capital by way of issuance of Series M Shares, depriving the existing shareholders of pre-emptive right to subscription warrants and pre-emptive right to Series M Shares, amendment to the Articles of Association and dematerialization of, and applying for admission of Series M Shares to trade on the regulated market, under the incentive programme, amended by resolution No. 37/2020 of the Ordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated 29 June 2020 (about which the Bank informed in the current report No. 25/2020 dated 30 June 2020),

the Management Board of the Bank hereby informs that on 31 March 2021, the Central Securities Depository of Poland (the “KDPW”) issued a statement No. 513/2021 on the conclusion between the KDPW and the Bank of an agreement to register up to 576,000 (five hundred seventy six thousand) series M ordinary bearer shares of the Bank with a nominal value of PLN 1.00 (one) per share (the “Series M Shares”) under the ISIN code PLBGZ0000010 in the depository for securities kept by the KDPW, provided that the Series M Shares are introduced to trading on the same regulated market on which the other shares of the Bank, marked with the ISIN code PLBGZ0000010, have been introduced.

The registration of the Series M Shares in the depository for securities kept by the KDPW will be effected not earlier than on the day the said shares are introduced to trading on the regulated market, based on clearing orders referred to in § 6 of the Detailed Rules of the KDPW Operations, placed after the company operating the regulated market has made the decision to introduce the aforementioned 576,000 shares to trading on the regulated market.

Legal basis

§17 item 1 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member statesBNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-31 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-03-31 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk