• Odbierz prezent
BLUMERANG INVESTORS S.A.: Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i JR HOLDING ASI S.A. (2021-04-19 09:49)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat


Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i JR HOLDING ASI S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2021 roku zawarł z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) oraz JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) Term Sheet.
W Term Sheet Strony uzgodniły założenia transakcji, związanej z nabyciem akcji Saule przez Blumerang (dalej: Transakcja). Realizacja Transakcji jest zależna od wyniku badania due diligence Blumerang, które powinno zostać zrealizowane do 18 czerwca 2021 roku.
Term Sheet jest konsekwencją zawartej umowy z dnia 3 września 2020 roku pomiędzy JRH oraz p. Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, p. Dariuszem Chrząstowskim (będący większościowymi akcjonariuszami Saule) oraz Saule (dalej: Umowa Wsparcia Inwestycyjnego), w której JRH zobowiązał się doprowadzić do transakcji nabycia akcji Saule przez spółkę, której akcje notowane są na dowolnym rynku prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Spółka Giełdowa) oraz w wykonaniu tej umowy, w wyniku wskazania prze JRH jako Spółki Giełdowej na Blumerang, na co Blumerang wyraził zainteresowanie.
Strony będą dążyły, aby w ramach Transakcji Blumerang nabył Akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Saule. Strony zakładają, że Transakcja zostanie przeprowadzona poprzez dokonanie aportu akcji Saule do Blumerang. Parytet stanowiący podstawę obliczenia ilości akcji Blumerang, które przysługiwać będą akcjonariuszom Saule w zamian za akcje aportowane przez nich w ramach Transakcji, zostanie ustalony na warunkach rynkowych. W ramach Transakcji Strony uzgodnią zasady ładu korporacyjnego dotyczącego Blumerang w sposób zgodny z praktyką rynkową i przy uwzględnieniu postanowień zawartej Umowy Wsparci Inwestycyjnego.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BLUMERANG INVESTORS S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)60-476
Poznań(kod pocztowy)
(miejscowość)Jasielska
16A(ulica)
(numer)61 664 80 61
61 664 80 62(telefon)

(fax)info@preipo.pl
www.blumerang.pl(e-mail)

(www)7811809934
300623460(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Andrzej DulnikPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk