• Odbierz prezent
BLACK PEARL S.A.: Nabycie Spółki celowej „Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.” realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, z jednoczesnym  uruchomieniem programu MCAN Benefit dla małych i średnich inwestorów.

Acquisition of t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Nabycie Spółki celowej „Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.” realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, z jednoczesnym uruchomieniem programu MCAN Benefit dla małych i średnich inwestorów.

Acquisition of the special purpose vehicle "Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. " implementing the project of building a 1MW solar power plant, with the simultaneous launch of the MCAN Benefit program for small and medium-sized investors.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Emitent nabył udziały reprezentujące 49 proc. kapitału zakładowego „Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.” z siedzibą w Obornikach Śląskich (KRS: 0000709776) (dalej „Spółka Celowa”).

Zarząd Emitenta informuje, że Spółka Celowa realizuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 996,8kW, zlokalizowanej w miejscowości Blizocin, gm. Trzebnica. Spółka Celowa posiada:
· decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych;
· decyzję o warunkach zabudowy;
· decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
· umowę przyłączeniową do sieci Tauron S.A.

Zarząd Emitenta wskazuje, że budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Blizocin zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki Celowej, oraz z kredytu inwestycyjnego. Rozpoczęcie i zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2021 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe udziały, reprezentujące 51 proc. kapitału zakładowego Spółki Celowej, nabyła Spółka 01Cyberaton Proenergy S.A., zgodnie z umową o współpracy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji, zawartą w dniu 11 marca 2021 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 8/2021 z dnia 12 marca 2021 roku.

Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną, gdyż jest to projekt przełomowy łączący nie tylko rynek kapitałowy z kryptowalutami, ale zapewniający też stałą stopę zysku z inwestycji w walucie MCAN do momentu rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej przez elektrownię.


Management Board of Black Pearl S.A. with its seat in Warsaw ("Issuer") informs that on March 23, 2021, the Issuer acquired shares representing 49% of the share capital of "Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o." based in Oborniki Śląskie (KRS: 0000709776) (hereinafter "SPV").

The Issuer's Management Board announces that the SPV is building a solar power plant with a capacity of 996.8 kW, located in Blizocin, commune Trzebnica. The SPV has:
· Decision on environmental conditions;
· Decision on development conditions;
· Decision approving the construction design and granting a building permit;
· Connection agreement to the network of Tauron S.A.

The Issuer's Management Board indicates that the construction of the photovoltaic power plant in Blizocin will be financed from the SPV's own funds and from an investment loan. The commencement and completion of construction is planned for the third quarter of 2021.

The Issuer's Management Board informs that the remaining shares, representing 51% the share capital of the SPV was acquired by 01Cyberaton Proenergy S.A., in accordance with the cooperation agreement for the implementation of joint investments, concluded on March 11, 2021, about which the Issuer informed in the current report ESPI No. 8/2021 of March 12, 2021.

Management Board of Black Pearl S.A. considers the information important, as it is a breakthrough project combining not only the capital market with cryptocurrencies, but also ensuring a constant rate of return on investment in MCAN currency until the start of electricity production by the power plant.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Dominik PoszywałaPrezes ZarząduDominik Poszywała

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk